Privatumo politika

Atgal į Bendrąsias sąlygas
Galioja nuo 2024-01-10

Privatumo politika (ne Europos šalyse)

 1. Bendrosios nuostatos

  1. Virtuali valiutos keitimo platforma „SpectroCoin“, kurią galite atidaryti interneto svetainėje www.spectrocoin.com, mūsų mobiliosiose programėlėse ar taikomųjų programų programavimo sąsajose („API“) („SpectroCoin“, „Platforma“, „Svetainė“) siūlo įvairias paslaugas, teikiamas atsižvelgiant į taisykles ir visus jose minimus dokumentus, pateiktas Svetainėje („Paslaugos“). Paslaugas Platformoje gali teikti „Spectro Finance Limited“ (ribotos atsakomybės bendrovė, įmonės kodas 2022454, registruota adresu Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos arba „Spectro Finance Systems LLC (ribotos atsakomybės bendrovė, įmonės kodas 2904 LLC 2023, registruota adresu Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Sent Vinsento ir Grenadinų Salos) (bet kuri iš prieš tai paminėtų įmonių toliau gali būti vadinama „Įmonė“, „mes“ ar „mus“), priklausomai nuo šalies, iš kurios prisijungiate prie platformos ar naudojatės paslaugomis, ir nuo to, su kuo sudarote sutartį, kai sutinkate su bendrosiomis taisyklėmis ar kitais susijusiais dokumentais, pateiktais Platformoje.
   Atkreipkite dėmesį, kad ši Privatumo politika („Politika“) taikoma tik tuo atveju, jei negyvenate Europos Sąjungoje („ES“) ir nesate jos pilietis.
  2. Siekdami teikti paslaugas per platformą, galime tvarkyti savo klientų, jų klientų ar atstovo, kitų susijusių asmenų, tokių kaip šeimos nariai, galutiniai naudos gavėjai, operacijų siuntėjai ir kt., asmeninius duomenis (toliau – „Klientas“ arba „jūs“). Visi jūsų asmens duomenys, kuriuos mes renkame, naudojame ar dalijamės, yra tvarkomi pagal taikomus teisės aktus. Įmonė imasi visų būtinų priemonių siekiant apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo ir nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Tai apima teisines, organizacines, technines ir fizines saugumo priemones.
  3. Ši Politika yra taikoma, jei naudojatės Platforma ir bet kuria iš joje teikiamų Paslaugų, bei nurodo, kaip jūsų asmeninius duomenis tvarko atitinkama įmonė, šiuo atveju veikianti kaip jūsų asmeninių duomenų valdytoja ir paslaugų teikėja. Politikoje paaiškinama, kaip mes tvarkome jūsų asmeninius duomenis naudojantis bet kokiais ryšiais, nesvarbu, ar tai būtų skambinimas telefonu, naudojimasis Paslaugomis Platformoje, pranešimas el. paštu ar kitomis įmanomomis priemonėmis. Jei pateikiate Įmonei informaciją apie kitus fizinius asmenis, jūs prisiimate atsakomybę supažindinti juos su šia Politika dar prieš pateikiant informaciją Įmonei.
  4. Naudodamiesi šia Platforma ir Paslaugomis patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su šia Politika. Įmonė pasilieka teisę keisti šią Politiką. Naujausia Politikos versija yra skelbiama Svetainėje.
 2. Asmens duomenų tvarkymo principai

  1. Įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys yra:
   1. tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
   2. renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais (pvz. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, paslaugų kokybės ir kt.) ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
   3. adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi;
   4. tikslūs ir prireikus atnaujinami;
   5. saugomi tokia forma, kuria užtikrinama, kad jūsų tapatybę galime nustatyti ne ilgesnį laikotarpį nei reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslais;
   6. tvarkomi tokiu būdu, kuriuo užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas.
  2. Įmonė griežtai laikosi aukščiau nurodytų principų tvarkydama jūsų asmens duomenis ir to reikalauja iš duomenų tvarkytojų, kuriuos ji gali pasitelkti tvarkydama asmens duomenis įmonės vardu.
 3. Asmens duomenų tvarkymo teisėtumas

  1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, jei:
   1. davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais; ir (arba)
   2. tvarkymas yra būtinas vykdant sutartį, kurios šalis esate, arba norint atlikti veiksmus Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; ir (arba)
   3. tvarkymas yra būtinas siekiant vykdyti teisinę prievolę, kuri mums taikoma; ir (arba)
   4. tvarkymas yra būtinas siekiant mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų;
   5. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.
  2. Įmonė gali pateikti sprendimus, pagrįstus išimtinai automatizuotomis duomenų tvarkymo priemonėmis, įskaitant profiliavimą, tik tuo atveju, jeigu tai yra būtina norint sudaryti sutartį tarp jūsų ir Įmonės, arba vykdant tokios sutarties Paslaugų teikimo nuostatas, arba jeigu taip nurodo įstatymas, arba jūsų prašymu.
 4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

  1. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:
   1. paskyros sukūrimas;
   2. Paslaugų teikimas (tokių kaip finansinių operacijų vykdymas, lėšų išėmimas, įnešimas, keitimas ir kt.);
   3. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (principo „pažink savo klientą“ (angl. know your customer) laikymasis);
   4. nusikaltimų prevencija;
   5. tarptautinių sankcijų vykdymas;
   6. klientų aptarnavimas;
   7. kokybės užtikrinimas;
   8. įtraukimas į Paslaugų laukiančiųjų sąrašą;
   9. tiesioginė rinkodara;
   10. pokalbių įrašymo;
   11. Įmonės socialinių tinklų paskyrų naudojimas;
   12. tinkamas ir saugus Platformos veikimas.
  2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti aukščiau nurodytą (-us) tikslą (-us), todėl nepateikus prašomų duomenų kai kuriais atvejais įmonė negalės teikti jums Paslaugų.
 5. Jūsų asmens duomenų rinkimo metodai

  1. Įmonė renka jūsų asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų arba iš trečiųjų šalių, kai:
   1. naudojatės arba peržiūrite Platformą;
   2. registruojatės Platformoje;
   3. naudojatės mūsų Paslaugomis;
   4. naudojatės klientų aptarnavimo paslaugomis;
   5. vykdome kliento informacijos patikrinimą (angl. due diligence);
   6. stebime jūsų operacijas;
   7. patikriname, ar nesate susiję su neteisėta veikla;
   8. įgaliotos trečiosios šalys perduoda jūsų duomenis;
   9. iš trečiųjų šalių gauname susijusius su jumis prašymus, įsakymus, sprendimus ar pan.;
   10. sutinkate, kad pokalbis būtų įrašomas.
  2. Įmonė taip pat gali rinkti jūsų asmens duomenis iš kitų SpectroCoin kompanijų, apibrėžtų Platformos Bendrosiose taisyklėse, pasikeitus SpectroCoin kompanijai, teikiančiai jums Paslaugas.
 6. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

  1. Žemiau nurodytų Kliento asmens duomenų, kurių gali paprašyti Įmonė ir kurie gali būti toliau tvarkomi teikiant Paslaugas šios politikos 4 straipsnyje nurodytais tikslais, apimtis gali skirtis priklausomai nuo to, kokias Paslaugas pasirenka Klientas, ir nuo taikomos verifikacijos procedūros, kuri yra reikalinga norint teikti tokias paslaugas, taip pat nuo teisinių reikalavimų, kurie yra taikomi tokioms paslaugoms, siekiant išvengti galimos rizikos ir įvairių nusikaltimų.
  2. Siekdami teikti Paslaugas, mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenų kategorijas, tokias kaip (įskaitant, bet neapsiribojant):
   1. Bendrieji duomenys: vardas, pavardė, buvęs vardas ir pavardė, slapyvardžiai, lytis, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, asmenukė (su asmens tapatybės dokumentu), realaus laiko vaizdo įrašas;
   2. Asmens tapatybės dokumento duomenys: dokumento tipas (pasas/asmens tapatybės kortelė/leidimas gyventi), dokumento kopija, MRZ (mašininio nuskaitymo zona), dokumento numeris, išdavimo data, galiojimo data;
   3. Kita Kliento paskyros informacija: paskyros tipas, vartotojo vardas, rekomendacijos kodas, prisijungimo būsena, el. pašto adreso patvirtinimo statusas, telefono numerio patvirtinimo statusas, saugumo klausimų informacija;
   4. Socialinio tinklo duomenys: prisijungimo tipas, socialinio tinklo profilio nuotrauka, vardas, pavardė, jūsų komentarai, emocijos ir kiti veiksmai, išreikšti per mūsų socialinio tinklo paskyrą, kita jūsų pateikta socialinio tinklo profilio informacija;
   5. Informacija apie Kliento profesiją ir pajamų šaltinius: profesija, Pagrindiniai Klientų profesinės veiklos sektoriai, turto ir lėšų šaltinis Kliento sąskaitoje, fiksuotų pajamų šaltinis, informacija apie apyvartos grynaisiais pinigais procentus minėtoje Kliento veikloje;
   6. Informacija apie sąskaitos atidarymą:
    1. sąskaitos atidarymo tikslas;
    2. verslo, kuriam yra atidaroma sąskaita, apibūdinimas ;
    3. Paslaugos, kuriomis klientas žada naudotis;
    4. verslo, kuriam yra atidaroma sąskaita, dydis ir apimtis;
    5. numatomas operacijų pobūdis;
    6. šalys, iš kurių bus gaunamos ir iš kurių bus siunčiamos lėšos;
   7. Informacija apie politikoje dalyvaujančius asmenis:
    1. Informacija apie tai, ar klientas yra politikoje dalyvaujantis asmuo, ar turi tiesioginį ryšį su politikoje dalyvaujančiais asmenimis;
    2. Bendroji politikoje dalyvaujančio asmens tapatybės informacija: ryšys su klientu, vardas, pavardė, šalis, politikoje dalyvaujančio asmens pareigos;
   8. Informacija apie galutinį naudos gavėją:
    1. Informacija apie tai, ar klientas yra galutinis naudos gavėjas ir sąskaitoje esančių lėšų savininkas ar veikia kaip jo atstovas;
   9. Finansiniai duomenys:
    1. informacija apie susietą (-as) ar debetinę kortelę (-es), jei tokia paslauga yra galima;
    2. sąskaitos, piniginės, susijusius su Kliento paskyromis Platformoje (naudojamos gauti/siųsti lėšas);
    3. informacija apie kitas Kliento kriptovaliutų sąskaitas ir visa jų veiklos istorija;
    4. informacija apie naudojamas „SpectroCoin“ verslo klientų paslaugas;
    5. informacija apie operacijas: operacijos numeris, metodas, tipas, būsena, siuntėjas, gavėjas (numeris), QR kodas/piniginės adresas, registracijos laikas ir data, užsakymo numeris, suma, valiuta (kodas), kupono kodas;
   10. Duomenys, gauti ir (arba) sukurti vykdant teisinę prievolę: užklausos, prašymai, pranešimai, įsakymai, teismų sprendimai ar kiti duomenys, susiję su konkrečiu (-ais) Klientu (-ais), kuriuos gali gauti arba kuriuos reikia pateikti policijai, teismams, tyrimo įstaigoms, notarams, mokesčių administratoriui, antstoliams ir kitoms institucijoms;
   11. Komunikacijos duomenys: data, laikas, susirašinėjimas, vaizdo ir balso skambučiai, pokalbiai;
   12. Informacija, susijusi su elektroniniais prietaisais: IP adresas (-ai); laiko zona; prisijungimo ir atsijungimo registras; informacija apie naršyklę; elektroninio įrenginio operacinės sistemos informacija; vietos duomenys (šalis (kodas), miestas), interneto paslaugų teikėjas (IPT); pasirinkta kalba; informacija apie kliento veiksmus svetainėje;
   13. Istorijos duomenys: Kliento patirtis naudojantis svetaine, visų Kliento veiksmų, atliktų platformoje, registras (t.y. operacijos, tokios kaip lėšų operacijos, kortelių susiejimas, prisijungimo ir atsijungimo registras, slaptažodžių atstatymo registras, atskirai išreikštas Kliento sutikimas tvarkyti asmens duomenis (t.y. vykdyti tiesioginę rinkodarą);
   14. Pokalbių įrašymo duomenys: pokalbis, įskaitant konsultuojančio asmens prisistatymą ir visą informaciją aptartą pokalbio metu, pokalbio pradžios laikas, skambinančiojo telefono numeris, agento numeris;
   15. Kiti duomenys, kurių gali paprašyti arba surinkti įmonė arba kuriuos gali pateikti pats klientas arba trečioji šalis.
 7. Asmens duomenų gavėjai

  1. Pagal atitinkamą prašymą įmonė gali suteikti jūsų asmens duomenis tiems gavėjams, kurie priklauso šioms asmens duomenų gavėjų kategorijoms:
   1. virtualios valiutos paslaugų teikėjai;
   2. mokėjimo paslaugų teikėjai, taip pat tarpininkavimo paslaugų teikėjai, jei yra siūlomos susijusios paslaugos ir tokios paslaugos yra susijusios su šiais paslaugų teikėjais;
   3. kredito, finansų, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos, jei yra siūlomos susijusios paslaugos ir tokios paslaugos yra susijusios su šiais paslaugų teikėjais;
   4. valdžios institucijos (t.y. reguliuojančiosios institucijos, teisėsaugos institucijos, teismai);
   5. auditoriai, teisiniai ir finansiniai konsultantai;
   6. IT teikėjai;
   7. rinkodaros paslaugų teikėjai;
   8. telekomunikacijų ir pokalbių įrašymo paslaugos teikėjai;
   9. sukčiavimo aptikimo paslaugų teikėjai;
   10. duomenų tvarkytojai;
   11. kitos SpectroCoin kompanijos, apibrėžtos Platformos Bendrosiose taisyklėse, siekiant užtikrinti sklandų paslaugų teikimą Platformoje;
   12. kiti „SpectroCoin“ partneriai, nurodyti Platformos taisyklių prieduose, siekiant užtikrinti sklandų paslaugų teikimą;
   13. kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su asmens duomenų tvarkymu ar kurie prisideda prie įmonės asmens duomenų tvarkymo.
  2. Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami kitiems gavėjams, jei:
   1. įmonė turi vykdyti jai paskirtą teisinę prievolę;
   2. tokie prašomi asmens duomenys yra būtini tam, kad konkretus duomenų gavėjas galėtų atlikti tam tikrą bendrųjų interesų tyrimą; arba
   3. duomenų prašanti šalis turi teisėtą interesą prašyti tokios informacijos.
  3. Įmonė palaiko glaudų bendradarbiavimą su vietinėmis ir tarptautinėmis valdžios institucijomis ir įstaigomis, todėl tokios šalies prašymu, pagrįstu šios Politikos 7.2 punktu, jūsų asmens duomenys gali būti pateikiami prašančiajai šaliai, jūsų neinformuojant.
 8. Asmens duomenų saugojimas

  1. Įmonė tvarko asmens duomenis, siekdama įvykdyti šios Politikos 4 straipsnyje nurodytus tikslus.
  2. Siekdama nustatyti žemiau nurodytus duomenų saugojimo laikotarpius, Įmonė remiasi teisės aktais ir viešosiomis rekomendacijomis, tokiomis kaip teisėtų senaties terminų laikymasis, taip pat dabartine verslo praktika.
  3. Atsižvelgiant į asmens duomenų kategoriją ir jų tvarkymo tikslą, jūsų duomenų saugojimo laikotarpis Įmonėje, nustatomas taip, kaip to reikalauja įstatymai ar verslo praktika, siekiant užtikrinti sklandų Paslaugų teikimą, yra:
   1. šios Politikos 4.1.1–4.1.5 punktuose nurodytais tikslais mes tvarkome jūsų asmens duomenis per visą mūsų sutarties laikotarpį ir saugome juos pasibaigus šiai sutarčiai tiek metų, kiek to reikalauja įstatymai (pavyzdžiui, dėl mūsų verslo pobūdžio tokius duomenis gali būti privaloma saugoti dar 8 metus). Jei naudositės mūsų Paslaugomis neužmezgus kontraktinių santykių, jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 3 metus nuo jūsų paskyros sukūrimo Platformoje. Toks asmens duomenų tvarkymo laikotarpis yra grindžiamas būtinybe atlikti Kliento informacijos patikrinimą, vykdyti nuolatinę stebėseną, rinkti įrodymus ir operacijų įrašus, kurių gali prireikti oficialiems tyrimams. Jei kontraktiniai santykiai neužmezgami dėl priežasčių, nesusijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (pvz., jūs nusprendėte neužbaigti paraiškos pildymo ar verifikacijos procedūros dėl asmeninių priežasčių), jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 metus nuo paskutinio kontakto su jumis ar veiksmo iš jūsų pusės;
   2. 4.1.6–4.1.7 punktuose nurodytais tikslais mes tvarkome jūsų asmens duomenis, surinktus susirašinėjant su jumis per visą mūsų sutarties laikotarpį, ir saugome juos pasibaigus šiai sutarčiai tiek metų, kiek to reikalauja įstatymai (pavyzdžiui, dėl mūsų verslo pobūdžio tokius duomenis gali būti privaloma saugoti dar 5 metus). Tas pats saugojimo principas galioja ir jūsų asmens duomenims, tvarkomiems minėtais tikslais, ir renkamiems, kai susisiekiate su mūsų aptarnavimo komanda arba bendraujate su mumis, kai nesate su mumis užmezgę santykio ar jau nutraukus sutartį (pavyzdžiui, dėl mūsų verslo pobūdžio tokius duomenis gali būti privaloma saugoti dar 3 metus nuo paskutinės mūsų balso skambučio įrašo atlikimo arba paskutinio mūsų kontakto kitomis ryšio priemonėmis dienos). Toks asmens duomenų tvarkymo laikotarpis yra grindžiamas būtinybe tvarkyti komunikacijos su jumis įrašus;
   3. 4.1.8 punkte nurodytu tikslu galime tvarkyti jūsų asmens duomenis 5 metus nuo tada, kai įvedėte savo informaciją, kad sukurtumėte paskyrą Platformoje. Šis terminas gali būti papildomai pratęstas, jei kompetentinga institucija atlieka tyrimą ir tolesnis duomenų tvarkymas yra būtinas jam atlikti arba jei Įmonė mano, kad būtina ilgiau saugoti duomenis, ypač dėl savo verslo ar verslo santykių pobūdžio. Asmens duomenų tvarkymas tokiu laikotarpiu yra pagrįstas būtinybe turėti galimybę jus informuoti, kai Paslaugos taps prieinamos jūsų gyvenamojoje šalyje, kad galėtumėte tęsti registraciją Platformoje ir toliau naudotis Paslaugomis, kaip norėjote pirmiausia;
   4. 4.1.9 punkte nurodytu tikslu mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis tol, kol esate užsiregistravęs naudotis Paslaugomis ir/arba užmezgęs dalykinius santykius su mumis, ar tol, kol galioja jūsų duotas sutikimas (iki 3 metų, jei sutikimas nebuvo atnaujintas), išskyrus atvejus, kai nesutiksite su tokiu asmens duomenų tvarkymu, nutrauksite dalykinius santykius, prašysite ištrinti jūsų asmens duomenis ar bus taikomos kitos duomenų ištrynimo nuostatos, ir kai pasibaigia santykiai arba kai nustoja galioti/atšaukiate savo sutikimą, mes saugome tokius duomenis papildomą laikotarpį dėl galimų skundų atsiradimo ir nagrinėjimo (pavyzdžiui, tokius duomenis gali būti privaloma saugoti dar 3 metus), nors per šį laikotarpį naujienlaiškiai nebus siunčiami;
   5. 4.1.10 punkte nurodytu tikslu jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 6 mėnesius nuo dienos, kada buvo atliktas pokalbio įrašas;
   6. 4.1.11 punkte nurodytu tikslu mes tvarkome jūsų asmeninius duomenis tol, kol jūsų ar Įmonės socialinio tinklo paskyra nebus ištrinta – atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau;
   7. 4.1.12 punkte nurodytu tikslu mes tvarkome jūsų asmeninius duomenis tol, kol valdome Platformą.
  4. Kai pasibaigia aukščiau nurodytas saugojimo laikotarpis, jūsų asmeniniai duomenys yra ištrinami arba negrįžtamai anonimizuojami.
 9. Tiesioginė rinkodara

  1. Siekdama pateikti jums bendras ar suasmenintas naujienas apie „SpectroCoin“ produktus, Paslaugas ir pasiūlymus ir/arba paklausti nuomonės apie Paslaugas, Įmonė gali tvarkyti jūsų el. paštą ir/ar telefono numerį tiesioginės rinkodaros tikslais.
  2. Jūsų asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslu remdamiesi jūsų aiškiai išreikštu sutikimu. Mes taip pat galime siųsti suasmenintą tiesioginės rinkodaros medžiagą, remdamiesi Bendrovės teisėtu interesu pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, bei jūsų profilio informacijos skirstymu į kategorijas (pvz., kliento tipas, paskutinis prisijungimas, paskutinės operacijos laikas, užsakomos/naudojamos paslaugos, šaltinis, naudojamas prieigai prie Paslaugų, kliento verifikacijos būsena, gyvenamoji šalis, sandorio informacija (suma, kiekis ir kt.), pakvietimo kodo/nuorodos naudojimas), kad galėtume jus informuoti apie naujienas, kurios gali būti jums labiausiai įdomios ir aktualios ir/ar paklausti jūsų nuomonės apie konkrečias Paslaugas.
  3. Norėdami siųsti jums tiesioginės rinkodaros medžiagą, mes galime naudotis trečiųjų šalių paslaugomis ir pasidalinti su jomis jūsų el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu.
  4. Jūsų kontaktiniai duomenys, įvardyti 9.1 punkte, bus tvarkomi šios Politikos 8.3.4 punkte nurodytu laikotarpiu. Kartu su el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu kiti jūsų asmeniniai duomenys, tokie kaip IP adresas ir data, kai išreiškėte ir/ar atnaujinote savo sutikimą (ir vėliau, taip pat Paslaugų nutraukimo diena arba data, kai pasibaigia/atšaukiate savo sutikimo patvirtinimą), bus tvarkomi minėtu laikotarpiu.
  5. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su jūsų duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, pakeisdami savo profilio nustatymus, paspausdami naujienlaiškiuose esančią atsisakymo nuorodą arba siunčiant mums prašymą Platformoje nurodytais kontaktais.
 10. Informacijos saugumas

  1. Įmonė naudoja įvairias saugumo užtikrinimo technologijas ir procedūras, siekdama apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo, atsitiktinio praradimo, netinkamo naudojimo, neleistino naudojimo, neteisėto naudojimo, sunaikinimo, atskleidimo, sugadinimo ir pan. Tai apima teisines, organizacines, technines ir fizines saugumo priemones, tokias kaip naujausios apsaugos sistemos, slaptažodžiai, galimybė aptikti kibernetinio saugumo išpuolius ir kitas grėsmes Platformos vientisumui, bendradarbiavimas tik su patikimais paslaugų teikėjais ir t.t. Nepaisant to, informacijos perdavimas el. paštu ar kitais telekomunikacijų kanalais, taip pat jūsų interneto prieiga prie Platformos ar paslaugų niekada nėra visiškai apsaugota. Todėl turėtumėte deramai pasirūpinti savo saugumu naudodamiesi Platforma ar Paslaugomis internetu, taip pat dalindamiesi konfidencialia informacija el. paštu ar kitais telekomunikacijos kanalais.
 11. Slapukai

  1. Slapukai yra nedideli informacijos failai, saugomi Platformoje ir patalpinami jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai joje lankotės. Jeigu norite sužinoti daugiau apie mūsų naudojamus slapukus, perskaitykite Slapukų politiką mūsų Platformoje.
 12. Jūsų teisės tvarkant jūsų asmeninius duomenis

  1. Jūsų teisės, tvarkant jūsų asmens duomenis, yra:
   1. teisė žinoti, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir, jeigu taip, teisė peržiūrėti asmens duomenis ir informaciją apie jų tvarkymą;
   2. teisė informuoti apie netikslius arba (atsižvelgiant į tvarkymo tikslą) nevisiškai užpildytus jūsų asmens duomenis ir paprašyti juos ištaisyti/papildyti nepagrįstai neatidėliojant;
   3. teisė paprašyti ištrinti jūsų asmens duomenis, nepagrįstai neatidėliojant, jeigu tai įmanoma;
   4. teisė paprašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu tai įmanoma;
   5. teisė į duomenų perkėlimą, jeigu tai įmanoma;
   6. teisė bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, jeigu tai įmanoma;
   7. teisė atsisakyti duomenų tvarkymo automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profiliavimą, jeigu tai įmanoma.
  2. Ši Politika neatima iš jūsų jokių kitų teisių, kurios galioja pagal taikomus įstatymus.
  3. Klientas gali naudotis savo teisėmis tik po to, kai Įmonė jį sėkmingai identifikuoja. Jei Įmonė nėra tikra dėl duomenų užklausą siunčiančio asmens tapatybės, ji gali neteikti prašomos informacijos, nebent Kliento tapatybė būtų patvirtinta. Jeigu norite kreiptis į Įmonę dėl jūsų teisių vykdymo, siūlome prisijungti prie savo paskyros mūsų Platformoje ir susisiekti su mumis per LiveChat parinktį, kad galėtume jus identifikuoti. Jei nuspręsite naudoti kitus ryšio kanalus, pavyzdžiui, siųsti užklausą el. paštu, maloniai prašome el. laiške nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą ir keturis paskutinius asmens tapatybės dokumento, kurį naudojote sudarant sutartį su Įmone (jei tokį esate pateikę), skaitmenis. Be to, Įmonė pasilieka teisę nuspręsti, ar reikia kito ar papildomo teisėto identifikavimo įrodymo būdo, pavyzdžiui, asmenukės su jūsų asmens tapatybės dokumentu, patvirtintos jūsų asmens dokumento kopijos, vaizdo ar balso skambučio ar bet kurio kito papildomo dokumento arba metodo, kuris leistų nustatyti jūsų tapatybę.
  4. Informacija apie naudojimąsi savo teisėmis Klientui yra suteikiama nemokamai. Nepaisant to, Kliento prašymas naudotis teisėmis gali būti atmestas arba gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas ar perteklinis, vertinant jo pasikartojantį pobūdį.
  5. Įmonė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo tada, kai gavo kliento prašymą pasinaudoti jam suteikiamomis teisėmis, pateikia Klientui informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi, arba neveikimo priežastis, gavus tokį prašymą. Prireikus, prašomos informacijos pateikimo laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir jų skaičių. Jeigu Klientas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis.
  6. Jeigu Klientas mano, kad pagal galiojančius įstatymus jo asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo atitinkamai institucijai D. Britanijos Mergelių Salose arba Sent Vinsento ir Grenadinų Salose (priklausomai nuo to, kuri Įmonė teikia Paslaugas).
 13. Jūsų atsakomybės

  1. Jūs patvirtinate, kad bet kokia reikalinga forma pateikti duomenys apie jus yra teisingi ir kad vėliau, pakeisdami ar papildydami bet kokius duomenis Platformoje, įvesite tik teisingus duomenis. Įmonė netoleruoja neteisingų, melagingų ar kitaip klaidinančių duomenų ir gali imtis veiksmų pagal atitinkamus teisinius įsipareigojimus. Jūs turėsite padengti bet kokius nuostolius, susijusius su netinkamų, melagingų ar kitaip neteisingų duomenų pateikimu.
  2. Jūs esate atsakingi už tinkamą kiekvieno identifikavimo numerio, slaptažodžio ir (arba) bet kokio kito kodo, kurį naudojate prieigai prie Platformos, saugumą ir valdymą. Jei nesilaikote šios prievolės ir (arba) galite, tačiau nesukliudote netinkamam šios prievolės vykdymui ir (arba) tikslingai nevykdote jos pagal paskirtį ar dėl savo aplaidumo, prisiimate nuostolius ir įsipareigojate atlyginti kitų asmenų patirtus nuostolius, susijusius su jūsų veiksmas ir neveiksnumu.
  3. Jeigu pametate bet kurį slaptažodį, arba jeigu slaptažodis (-iai) yra atskleidžiamas (-i) ne dėl jūsų ar Įmonės kaltės, arba jeigu jūsų paskyrai kyla ar gali kilti reali grėsmė, jūs įsipareigojate nedelsdami pakeisti slaptažodį (-ius) arba, jei neturite tokios galimybės, ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną pranešti apie tai Įmonei. Įmonė neatsako už pasekmes, jeigu jums nepavyksta mūsų informuoti.
  4. Gavusi iš jūsų pranešimą, kaip nurodyta aukščiau, Įmonė nedelsdama užblokuoja prieigą prie jūsų paskyros ir sustabdo Paslaugų teikimą, kol jums bus suteiktas/sukurtas naujas slaptažodis.
  5. Įmonė atkreipia jūsų dėmesį į tai, kad jūsų el. pašto adresas ir visa kita kontaktinė informacija, susieta su jūsų paskyra, yra naudojami nustatyti jūsų tapatybę ir vykdyti komunikaciją. Jūs prisiimate atsakomybę apsaugoti šiuos duomenis ir prieigą prie jų. Jūs esate atsakingi už slaptažodžio atskleidimą ir visas operacijas, atliktas panaudojus slaptažodį atitinkamoje paskyroje. Rekomenduojame įsiminti savo slaptažodžius, jų neužsirašyti ir neįvesti ten, kur juos gali pamatyti kiti asmenys.
 14. Kontaktinė informacija

  1. Jei turite klausimų dėl šios Politikos ar savo asmens duomenų apsaugos arba norite atšaukti savo sutikimą ar kreiptis dėl savo teisių, susisiekite su mumis el. paštu [email protected].
 15. Baigiamosios nuostatos

  1. Ši Politika yra peržiūrima ir taikoma pagal D. Britanijos Mergelių Salų arba Sent Vinsento ir Grenadinų Salų įstatymus (priklausomai nuo to, kuri Įmonė teikia Paslaugas). Įmonė gali bet kada ir savo nuožiūra pakeisti, taisyti, ištrinti bet kurias šios Privatumo politikos nuostatas. Visi tokie pakeitimai įsigalioja paskelbus patikslintą Politiką Platformoje ir jūs esate atsakingi už jos peržiūrėjimą. Tolesnis jūsų naudojimasis Platforma ir Paslaugomis po to, kai yra atlikti bet kokie tokios Politikos pakeitimai, reiškia jūsų sutikimą su jais. Jei nesutinkate su tokiais pakeitimais, negalite naudotis mūsų Paslaugomis.
  2. Platformoje ir Paslaugose gali būti nuorodų į mūsų partnerių ar kitų trečiųjų šalių svetaines. Mūsų partneriai ar kitos trečiosios šalys turi savo Privatumo politiką, todėl jeigu naudojatės jų paslaugomis jums bus taikoma atitinkama jų pačių Privatumo politika.
Grįžti į viršų
Mobilioji piniginė

Gaukite nemokamą mobiliąją piniginę