Skundų nagrinėjimo politika

Atgal į Bendrąsias sąlygas
Galioja nuo: 2020-10-07

Skundų nagrinėjimo politika

 1. Bendrosios nuostatos

  1. Šios politikos tikslas yra aprašyti „SpectroCoin“ (toliau - „Bendrovė“), kuri, kaip aprašyta Bendrosiose sąlygose, yra virtualios valiutos keitimo platformos, prieinamos adresu www.spectrocoin.com (toliau – „Platforma“) operatorius, skundų nagrinėjimo tvarką.
  2. Šioje politikoje naudojamas terminas „Skundas“ reiškia kliento ar bet kurio kito tiesiogiai susijusio asmens (toliau - „Klientas“ arba „jūs“) kreipimąsi raštu dėl Platformoje su Bendrove sudarytos sutarties nevykdymo, netinkamo vykdymo ar teisių pažeidimo, nurodant reikalavimą ir aplinkybes, kuriomis jis grindžiamas.
  3. Bendro pobūdžio nuomonės ir nepasitenkinimo pareiškimai, nereikalaujantys atsakymo, nelaikomi skundais.
 2. Skundų pateikimo tvarka

  1. Klientas, nesutinkantis su Bendrovės atsakymu arba turintis Skundą dėl Bendrovės veiklos ar neveikimo, gali kreiptis į Bendrovę pateikdamas rašytinį Skundą vienu iš šių būdų:
   1. pateikti Skundą elektroninio pašto adresu [email protected];
   2. užpildyti kontaktinę formą nurodant „Skundas“;
   3. išsiųsti laišką Bendrovei adresu, nurodytu kontaktų puslapyje.
  2. Klientas gali kreiptis dėl jo teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimą.
  3. Pateikdamas skundą pareiškėjas privalo nurodyti:
   1. vardą, pavardę;
   2. gimimo datą ar asmens kodą;
   3. adresą;
   4. elektroninio pašto adresą ar telefono numerį;
   5. Skundo pateikimo datą;
   6. Skundo esmę, t.y. kokios teisės ar įstatymų saugomi interesai buvo pažeisti;
   7. jūsų taikaus sprendimo pasiūlymą (jei yra).
  4. Skundai nagrinėjami patikrinus Kliento tapatybę priemonėmis, priimtinomis SpectroCoin.
 3. Skundų nagrinėjimas

  1. Bendrovės klientų aptarnavimo skyrius (toliau - „Klientų aptarnavimo skyrius”) turi priimti ir nagrinėti Skundus. Klientų aptarnavimo skyrius bendradarbiauja su teisės, atitikties ir informacijos saugumo skyriais ar kitais specialistais, atsižvelgiant į Skundo pobūdį, kurie gali turi žinių, reikalingų siekiant išspręsti Skundą. Esant poreikiui gauti faktinės informacijos apie Skunde nurodytą situaciją, Klientų aptarnavimo skyriaus specialistas, atsižvelgęs į Skundo pobūdį, išsiunčia prašymą atsakingam Bendrovės asmeniui.
  2. Skundai turi būti valdomi ir sprendžiami atsakingai ir operatyviai. Bendrovė privalo reaguoti į Skundus korektiškai ir objektyviai, siekiant kaip įmanoma greičiau išspręsti Kliento problemą, bei Klientui prašant atsakymą pateikti rašytine arba elektronine forma. Su Klientais turi būti elgiamasi profesionaliai ir mandagiai.
  3. Į gautus Skundus turi būti atsakoma kaip įmanoma greičiau. Turi būti atsižvelgiama į Kliento poreikį gauti atsakymą į pateiktą Skundą kuo skubiau.
 4. Skundų sprendimo tvarka

  1. Sprendimas, ar patenkinti Skundą turi būti tvirtinamas.
  2. Skundus spręsti privalo asmuo, kuriam Skundas yra pateikiamas arba asmuo iš Klientų aptarnavimo skyriaus.
  3. Jeigu Skundas yra adresuotas tiesiogiai Bendrovės vadovybei, Klientų aptarnavimo skyrius nusprendžia, kas iš Klientų aptarnavimo skyriaus specialistų Skundą administruos ir informuos vadovybę.
  4. Bendrovė apie savo sprendimą dėl Skundo turi informuoti Klientą per 1 (vieną) mėnesį nuo Skundo gavimo datos. Jeigu per 1 (vieną) mėnesį nėra priimamas joks sprendimas, susijęs su Skundo nagrinėjimu, Klientas apie tai turi būti informuotas rašytine forma, bei jam turi būti pateikta informacija apie tolesnį Skundo nagrinėjimą.
  5. Sprendimas yra pateikiamas Klientui tokia forma, kokią SpectroCoin laiko tinkamiausia (el. paštu, laišku, arba naudojantis Platforma) pagal esamą situaciją.
  6. Skundo apeliaciją visada nagrinėja ir sprendžia Klientų aptarnavimo skyrius.
 5. Apeliacijos

  1. Jeigu Bendrovė nepatenkina Skundo, Klientas gali teikti apeliaciją. Apeliacijas administruoja ir nagrinėja Klientų aptarnavimo skyrius.
  2. Apeliacijos turi būti administruojamos ir sprendžiamos atsakingai ir operatyviai. Bendrovė privalo reaguoti į apeliacijas korektiškai ir objektyviai. Apeliacijos atveju, su Klientais turi būti elgiamasi profesionaliai ir mandagiai, Klientas privalo gauti atsakymą rašytine forma.
  3. Ankstesnės nuostatos dėl Skundų sprendimo atvejų ir būdų, taip pat taikomi ir apeliacijoms.
  4. Klientas turi būti informuotas apie Bendrovės sprendimą.
 6. Kitos nuostatos

  1. Turi būti užtikrinta, kad Skundai ir atvejai, kai Klientas išreiškia nepasitenkinimą Bendrovės teikiamomis paslaugomis, būtų sistemingai stebimi ir atsiliepimai būtų perduodami Bendrovės padaliniams, siekiant užtikrinti, kad problema būtų ištaisyta ir ateityje nepasikartotų.
  2. Taip pat turi būti užtikrinta, kad visa Skundų dokumentacija būtų tvarkingai saugoma su kitais Kliento asmens duomenimis remiantis atitinkamų reglamentų ir politikų reikalavimus.
 7. Papildoma apsauga

  1. Jeigu Klientas yra nepatenkintas Bendrovės sprendimu dėl Skundo, Klientas toliau gali ginti savo teises teisme ar vartotojų apsaugos tarnyboje, tuo atveju, jeigu Klientas yra vartotojas.
Grįžti į viršų
Mobilioji piniginė

Gaukite nemokamą mobiliąją piniginę