Pervesk Kortelės sąlygos ir taisyklės

Atgal į Bendrąsias sąlygas
Galioja nuo: 2022-06-14

Sąskaitos ir Visa mokėjimo kortelės Taisyklės ir Sąlygos

Šios Sąlygos taikomos Jūsų Sąskaitai ir Kortelei, užsakytai ir (arba) naudojamai per Platformą. Turėtumėte atidžiai perskaityti šias Taisykles ir Sąlygas. Galite bet kada atsisiųsti jų kopiją iš Platformos.

Sąskaita ir Kortelė yra Paslaugos teikėjo teikiamos elektroninių pinigų paslaugos, kaip apibrėžta toliau.

 1. Sąvokos

  1. Sąskaita – elektroninių pinigų sąskaita, susieta ir naudojama tik su Jūsų Kortele ir pasiekiama per Platformą.
  2. Kortelė – elektroninė mokėjimo priemonė, leidžianti elektroninėmis skaitmeninėmis priemonėmis pateikti Užsakymus dėl Sąskaitoje esančių lėšų disponavimo, tai yra atsiskaityti už prekes ar paslaugas negrynaisiais pinigais fizinėse ar elektroninėse prekių tiekimo vietose ir pasiimti grynųjų pinigų jų išdavimo vietose. Kortelės apibrėžimas šiose Sąlygose taip pat apima ir „Virtualios kortelės“ apibrėžimą, jei nenurodyta kitaip.
  3. Bekontakčio mokėjimo funkcionalumas – mokėjimo Kortele operacijos patvirtinimas priliečiant kortele kortelių skaitytuvą, pažymėtą specialiu bekontakčio mokėjimo ženklu.
  4. Klientas (arba „Jūs“) – įgaliotas Platformos vartotojas, kuris pagal šią sutartį užsisako ir naudojasi Sąskaitos ir Kortelės paslaugomis.
  5. CVC2/CVV2 kodas – kitoje Kortelės pusėje parašo juostoje nurodytas personalizuotas 3 skaitmenų saugumo kodas, kuris yra naudojamas atsiskaitant elektroninėse prekių ir paslaugų teikimo vietose.
  6. Platintojas – trečioji šalis, viena iš SpectroCoin Įmonių, kuri paslaugos teikėjo vardu gali platinti jums Sąskaitos ir Kortelės paslaugas.
  7. Elektroniniai pinigai (arba „lėšos“) – piniginė vertė, išleidžiama į apyvartą, kai Paslaugų teikėjas gauna lėšas iš Klientų ar trečiųjų šalių Klientų vardu, išreikšta kaip reikalavimas Paslaugos teikėjui ir turinti šias savybes: 1) yra saugomi elektroninėse laikmenose, įskaitant magnetines; 2) skirti mokėjimo operacijoms atlikti; 3) priimami asmenų, kurie nėra elektroninių pinigų leidėjai. Atsižvelgiant į kontekstą, elektroniniai pinigai šiose Sąlygose gali būti vadinami tiesiog lėšomis.
  8. Mobilioji aplikacija (arba „Mobilioji programėlė“) – su Platforma susijusi programėlė, įdiegta mobiliajame telefone, suteikianti Jums galimybę pasiekti savo sąskaitą ir naudotis Platformoje teikiamomis paslaugomis, įskaitant Prieigos lango funkcionalumą (jei sukurta).
  9. Prieigos langas – specialus platformos funkcionalumas, leidžiantis pasiekti savo Sąskaitos ir Kortelės duomenis, valdyti jų sąranką ir naudotis kitais mūsų sukurtais įrankiais, susijusiais su šiomis Paslaugomis.
  10. Mokėjimo nurodymas (arba „Pavedimas“) – jūsų mums pateiktas nurodymas atlikti mokėjimo operaciją.
  11. Platforma – svetainė www.spectrocoin.com, susietos Mobiliosios programėlės arba taikomųjų programų sąsajos (toliau – API), kur pasiekiamos SpectroCoin ar jų partnerių teikiamos paslaugos. Šis apibrėžimas taip pat apima visas susijusias svetaines, kurios yra susijusios su paslaugų, pasiekiamų Platformoje, teikimu.
  12. PIN – suasmeninti saugos duomenys, kuriuos žinote tik Jūs ir kurie naudojami Kortele atliekamai mokėjimo operacijai autorizuoti.
  13. Paslaugos teikėjas – UAB „Pervesk“, juridinio asmens kodas 304186270, buveinės adresas: Gedimino pr. 5-3, LT-01103 Vilnius, Lietuva (el. pašto adresas: [email protected]), veikianti kaip Lietuvos Respublikoje licencijuota elektroninių pinigų įstaiga (elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 17, Išduodanti ir Priežiūros institucija – Lietuvos Bankas, www.lb.lt), kuris teikia Jums Paslaugas.
  14. Paslaugos – Sąskaitos ir Kortelės paslaugos, kurias paslaugų teikėjas teikia pagal šią sutartį.
  15. SpectroCoin – bet kuri iš šių įmonių, kurios, priklausomai nuo jūsų gyvenamosios šalies, jūsų naudojamų paslaugų apimties ir (arba) kitų veiksnių, kuriuos šios įmonės taiko pagal vidines procedūras, teikia jums paslaugas Platformoje (Piniginėje ir kt.): UAB „Spectro Finance“, juridinio asmens kodas 303008845, registruota pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, adresas: Aušros al. 68, Šiauliai, Lietuva; arba Spectro Finance OÜ, juridinio asmens kodas 14608294, registruota pagal Estijos Respublikos įstatymus, adresas: Narva mnt 7b-509, Talinas 10117, Estija.
   Atsižvelgiant į kontekstą, bet kuri iš šių įmonių gali būti vadinama „SpectroCoin įmone“.
  16. SpectroCoin taisyklės ir sąlygos – Bendrosios Platformos sąlygos ir visi taikomi priedai. Šios sąlygos yra prieinamos Platformoje.
  17. Virtuali kortelė – specialiu virtualiu formatu išduodama elektroninė mokėjimo priemonė, leidžianti elektroniniu būdu formuoti mums nurodymus dėl lėšų, esančių su šia kortele susietoje Sąskaitoje, disponavimo, t.y. internetu atsiskaityti už prekes ar paslaugas negrynaisiais pinigais elektroninėse prekių ir paslaugų teikimo vietose jų darbo valandomis.
  18. Sąlygos (arba „Sutartis“) – šios sąskaitos ir Visa mokėjimo kortelės Sąlygos. Jos taip pat pasiekiamos Platformoje.
  19. Piniginė – jūsų piniginė Platformoje, leidžianti atlikti ir gauti mokėjimus į savo Sąskaitą ir iš jos. Piniginės paslaugą teikia jūsų SpectroCoin įmonė.
  20. Mes – Paslaugos teikėjas arba Platintojas, veikiantis Paslaugos teikėjo vardu.
  21. Darbo diena – diena, kai Paslaugų teikėjas vykdo veiklą, reikalingą mokėjimo operacijoms atlikti.
  22. Kiti šiose Taisyklėse ir Sąlygose naudojami apibrėžimai yra tokie patys, kaip apibrėžti SpectroCoin taisyklėse ir sąlygose.
 2. Bendrosios nuostatos

  1. Šios sąlygos reglamentuoja, kaip teikiamos Sąskaitos ir Kortelės paslaugos.
  2. SpectroCoin taisyklės ir sąlygos taip pat galioja. Tai, kas čia nereglamentuojama, yra reguliuojama SpectroCoin taisyklėmis ir sąlygomis.
  3. Esant bet kokiems neatitikimams tarp šių Sąlygų ir SpectroCoin sąlygų, šios Sąlygos turi viršenybę.
  4. Sudarydami Sutartį ir (arba) naudodamiesi Paslaugomis jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Taisyklėmis ir Sąlygomis, Privatumo politika ir įsipareigojate jų laikytis.
 3. Pažink savo Klientą

  1. Siekdami užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimą, turime tinkamai ir visapusiškai pažinti savo klientus.
  2. Kad galėtume jums atidaryti Sąskaitą ir išduoti Kortelę, paprašysime Jūsų tapatybės įrodymų, taip pat galime pareikalauti Jūsų gyvenamosios vietos adreso įrodymų. Jums gali tekti pateikti mums tokius dokumentus kaip pasas, vairuotojo pažymėjimas, asmens tapatybės dokumentai, komunalinių paslaugų sąskaitos, banko išrašai ar kiti dokumentai, patvirtinantys Jūsų tapatybę. Taip pat turėsime atlikti Jūsų patikrinimą elektroniniu būdu.
  3. Sudarydami sutartį Jūs sutinkate, kad mes tiek patys, tiek padedami trečiųjų šalių patikrintume ir įvertintume tapatybes, veiklą, lėšų kilmę, Jūsų keliamą riziką ir bet kokią kitą informaciją, reikalingą tinkamam ir visapusiškam Kliento pažinimui atlikti. Jūs įsipareigojate per mūsų nurodytą terminą, mūsų nurodyta forma ir kalba pateikti mums visą mūsų prašomą informaciją, kad galėtume pažinti Klientą.
  4. Jūs privalote užtikrinti, kad registruodamiesi, keisdami ar pildydami registruojamus duomenis pateiksite tik teisingus duomenis apie Save ar trečiąsias šalis. Neįvykdžius šios pareigos, Jūs prisiimate visus nuostolius, atsiradusius dėl melagingų duomenų pateikimo, o tokiais atvejais Jums taip pat taikomos Sąlygose nurodytos teisinės pasekmės.
  5. Jūs bet kuriuo metu mūsų prašymu atnaujinsite ir (arba) suteiksite mums papildomos informacijos ir dokumentų apie Savo tapatybę arba naudos gavėjų ar gavėjų tapatybę, Savo ar trečiųjų šalių veiklą ir kitą informaciją, kurią prašome suteikti Savo lėšomis ir mūsų nurodytu laiku, forma ir kalba.
  6. Pasikeitus bet kokiems Jūsų nurodytiems duomenims paskutinės procedūros „Pažink savo klientą“ metu, Jūs įsipareigojate nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną pranešti mums per Prieigos langą ar kitu mūsų nurodytu būdu ir pateikti su tokiais pakeitimais susijusius dokumentus. Jeigu Jūs nevykdote šiame punkte numatytų įsipareigojimų, Jūs esate visiškai atsakingas už visas pasekmes, kilusias dėl nepranešimo laiku.
  7. Jūs turite aktyviai dalyvauti bet kokiame tyrime, susijusiame su Sąskaita, Kortele, veikla ar mokėjimo operacijomis, bendradarbiauti teikiant mums informaciją ir dokumentus.
 4. Sąskaitos ir Kortelės išdavimas

  1. Norėdami gauti Sąskaitą ir Kortelę, turite būti ne jaunesni kaip 18 metų. Galite kreiptis dėl jų tik tuo atveju, jei esate SpectroCoin klientas ir sėkmingai atlikote SpectroCoin sąskaitos patvirtinimą Platformoje. Kortelė gali būti išduodama tik užsakius ją pristatyti į Europos Ekonominės Erdvės šalį.
  2. Prašymą galima pateikti per Platformą ir Prieigos langą arba kitu mūsų leidžiamu būdu. Turite nurodyti elektroninio pašto adresą, Mobiliojo telefono numerį ir (arba) kitą mūsų prašomą informaciją, kad atidarytume Sąskaitą ir galėtume su Jumis susisiekti.
  3. Jums užsiregistravus, susipažinus su Sąlygų nuostatomis ir išreiškus sutikimą jų laikytis mūsų nustatyta tvarka, atidaroma Sąskaita ir Jūs gaunate galimybę naudotis mūsų teikiamomis Paslaugomis, susijusiomis su Sąskaita, įskaitant Kortelės užsakymą ir naudojimą.
  4. Jei negalime tinkamai ir visapusiškai vykdyti Kliento pateiktos informacijos, atsisakome sudaryti Sutartį, o tuo atveju, jei Sutartis sudaroma, ją nutraukiame nedelsiant ir be įspėjimo. Galite užsisakyti ir vieną Kortelę, ir papildomų Kortelių arba Virtualią kortelę ir turėti jas vienu metu. Mes galime apriboti turimų Kortelių skaičių.
  5. Taip pat turime teisę dėl bet kokios priežasties atsisakyti atidaryti Sąskaitą ir išduoti Kortelę.
 5. Sąskaitos ir kortelės naudojimas

  1. Kortelė siunčiama paštu Jūsų nurodytu adresu. Apie jos pristatymą galite būti informuoti mūsų pasirinktu būdu (per Prieigos langą, SMS žinute, el. paštu ir pan.). Negavę Kortelės per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo jos užsakymo dienos, privalote apie tai mus informuoti.
  2. Standartinės kortelės pristatymas yra nemokamas, nebent šioje sutartyje ar kituose su Jumis sutartuose dokumentuose nurodyta kitaip. Galite pasirinkti pagreitinto siuntimo būdą, tačiau tokiu atveju bus pritaikytas siuntimo mokestis.
  3. Kai tik gausite Kortelę, turite:
   1. Patikrinti, ar Jūsų duomenys ant Kortelės yra teisingi. Jei ne, privalote mus informuoti ir Kortelės neaktyvuoti.
   2. Pasirašyti ant parašo juostelės Kortelės gale.
   3. Aktyvuoti savo Kortelę. Tai galite padaryti prisijungę prie Prieigos lango per Platformą.
  4. Jūsų Kortelė turi būti aktyvuota per 3 mėnesius nuo jos išdavimo arba ji gali būti automatiškai atšaukta, o Jūsų sąskaita gali būti uždaryta.
  5. Užsisakant Kortelę, jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis.
  6. Užsisakant Kortelę, PIN kodą nustatote patys. Jūs esate visiškai atsakingas už jo saugumą ir konfidencialumą.
  7. Savo prisijungimo duomenis ir PIN kodą visada galite patikrinti Prieigos lange.
  8. Galite pakeisti PIN kodą mūsų nustatytais būdais (per Prieigos langą, bankomate naudojant PIN valdymo funkciją ir pan.). Sekite informaciją Platformoje arba susisiekite su mumis, kad rastume galimą ir tinkamą būdą.
  9. Galite išleisti tik tuos pinigus, kuriuos įnešėte į savo sąskaitą, todėl prieš naudodami Kortelę turite įsitikinti, kad Sąskaitoje yra pakankamai lėšų. Patikrinti Sąskaitos likutį galite per Prieigos langą, bankomatus ar kitose vietose, jei yra techninių galimybių.
  10. Jei Sąskaitoje norite turėti daugiau pinigų, turite atlikti mokėjimą iš Savo Piniginės į Sąskaitą arba papildyti Kortelę likučio pervedimu iš kredito kortelės ar kitos kortelės, jei tokią funkciją palaikome. Negalite atlikti jokių mokėjimų (SWIFT, SEPA ir kt.) į Savo Sąskaitą. Lėšas galite papildyti tik iki Jūsų maksimalaus sąskaitos likučio.
  11. Kai tik gausime lėšas, kurias sumokėjote aukščiau nurodytais būdais, jos bus įskaičiuotos į Jūsų sąskaitą ir bus paruoštos naudoti. Gali būti atvejų, kai lėšos pasiekia Jūsų Sąskaitą iki 4 (keturių) darbo dienų, tai gali nutikti, kai mums reikia patvirtinti operaciją su siunčiančia institucija.
  12. Atminkite, kad savo Kortelę galite naudoti tik atliekant mokėjimus prekybininkams, kurie priima mokėjimus Visa kortele.
  13. Kortele galima atsiskaityti už prekes ir paslaugas prekių ir paslaugų pardavimo vietose arba kitose aptarnavimo vietose, kuriose yra techninės galimybės atlikti tokias operacijas.
  14. Kortele taip pat galima atsiskaityti internetu perkant elektroninėse prekių ir paslaugų pardavimo vietose. Norint naudotis šia funkcija, gali tekti ją įjungti (o tada, jei reikia, išjungti) per Prieigos langą.
  15. Kortele taip pat galima išsiimti grynuosius pinigus iš bankomatų. Jums gali būti leista įjungti arba išjungti šią funkciją per Prieigos langą.
  16. Kortelę taip pat galite naudoti atsiskaitydami elektronine pinigine, pridėdami Kortelę prie „Google Pay“ arba „Apple Pay“ piniginių Savo mobiliajame telefone (jei tai leidžiame).
  17. Kortelę galite naudoti tik teisėtais tikslais ir tik sąžiningai. Pasiliekame teisę atsisakyti priimti bet kokį mokėjimą, jei įtariame bet kokią nesąžiningą veiklą arba susiklosčius kitoms išskirtinėms aplinkybėms.
  18. Kartais Jūsų galimybė naudotis Kortele ar Sąskaita gali būti sutrikdyta, pvz. kai atliekame sistemų priežiūrą. Jei taip atsitiks, Jums gali nepavykti pasinaudoti Kortele, kad galėtumėte sumokėti už pirkinius ar gauti grynųjų pinigų iš bankomatų ir (arba) gauti informacijos apie Jūsų Sąskaitoje esančias lėšas ir (arba) apie naujausias Jūsų operacijas.
  19. Kaip ir kitos mokėjimo kortelės, negalime garantuoti, kad prekybininkas priims Jūsų Kortelę arba kad būtinai autorizuosime bet kurią konkrečią operaciją. Taip gali nutikti dėl sistemos problemų, kurių mes pagrįstai nekontroliuojame, dėl teisinių ir reguliavimo reikalavimų laikymosi arba dėl to, kad sustabdėme, apribojome, panaikinome Jūsų Sąskaitą arba atsisakėme ją pakeisti pagal šias Sąlygas.
  20. Lėšos Sąskaitoje nėra banko indėliai ir neuždirba palūkanų.
  21. Atminkite, kad lėšos Sąskaitoje gali būti išleistos tik su Kortele arba grąžintos atgal į Piniginę. Visa kita veikla yra ribojama.
  22. Savo Sąskaitą ir susijusias operacijas, atliktas su Kortele, galite patikrinti prisijungę prie jos per Prieigos langą.
 6. Mokėjimo operacijų patvirtinimas

  1. Jūsų sutikimas atlikti mokėjimo operaciją Kortele (autorizacija) duodamas, kai:
   1. Tai patvirtinate įvesdami PIN kodą.
   2. Bekontakčio mokėjimo atveju Kortele priliečiate bekontaktį kortelių skaitytuvą. Viršijus bekontakčio mokėjimo limitą, operaciją gali tekti papildomai patvirtinti PIN kodu (atminkite, kad prieš atlikdami pirmąją bekontakčio mokėjimo operaciją galime paprašyti Jūsų atlikti PIN kodu patvirtintą operaciją).
   3. Perbraukiate Kortele elektroninį kortelių skaitytuvą ir pasirašote ant išduoto kvito.
   4. Įdėję Kortelę į savitarnos elektroninį kortelių skaitytuvą, atliekate joje nurodytus veiksmus neįvesdami PIN kodo (pvz., mokėdami rinkliavą).
   5. Atsiskaitydami internetu elektroninėse prekių ir paslaugų pardavimo vietose, Jūs įvedate Kortelės duomenis (pvz., vardą, pavardę, kortelės numerį, galiojimo datą, CVC2/CVV2 kodą).
   6. Su prekių ir paslaugų tiekėju fiziškai arba internetu elektroninėse prekių ir paslaugų pardavimo vietose sudarote sutartį ir sutinkate inicijuoti mokėjimo operaciją nurašant lėšas iš Sąskaitos, nurodydami Kortelės duomenis (pvz., vardą, pavardę, numerį, galiojimo datą, CVC2/CVV2 kodą).
   7. Savo Kortelės duomenis (pvz., vardą, pavardę, numerį, galiojimo datą, CVC2/CVV2 kodą) prekių ir paslaugų tiekėjui pateikiate fiziškai arba internetu elektroninėse prekių ir paslaugų pardavimo vietose.
   8. Jei Kortelę naudojate elektroninės piniginės mokėjimams, pridėkite mobilujį telefoną prie bekontakčio kortelių skaitytuvo. Jūs įgaliojate elektroninės piniginės operaciją naudodami Savo mobiliojo telefono saugos protokolą, į kurį gali būti įtraukta biometrinė informacija, pvz., pirštų atspaudai arba veido ID Jūsų mobiliajame telefone (jei tokią galimybę leidžiame).
  2. Be to, jums gali reikėti įvesti vienkartinį prieigos kodą arba kitą saugos informaciją, įskaitant, jei įmanoma, ir Jūs pasirenkate tokio tipo identifikaciją, biometrinę informaciją, kad patvirtintumėte operaciją arba atliktumėte Sąskaitos pakeitimus. Vienkartiniai slaptažodžiai bus išsiųsti Jūsų Paskyroje užregistruotu mobiliojo telefono numeriu.
  3. Jūs atsakote už visas pasekmes, kylančias iš Jūsų sutikimo atlikti mokėjimo operaciją Kortele, todėl:
   1. Visada patikrinkite mokėjimo operacijos duomenis prieš duodami sutikimą ją atlikti.
   2. Surinkite ir saugokite operaciją patvirtinantį dokumentą (pvz., čekį, mokėjimo kvitą).
   3. Sutikimą duokite tik patys, o jei kortelės informaciją reikia fiziškai nuskaityti, įsitikinkite, kad tai daroma Jūsų akivaizdoje.
  4. Lėšų išėmimas iš Sąskaitos į Piniginę autorizuojamas vienkartiniu slaptažodžiu, siunčiamu Jūsų mobiliojo telefono numeriu arba kitu mūsų pasirinktu saugiu būdu.
 7. Mokėjimo operacijų vykdymas

  1. Kai tik operacija bus patvirtinta, mes išskaičiuosime Jūsų operacijos vertę iš turimo Jūsų Sąskaitos likučio. Mokesčiai gali būti išskaičiuoti autorizacijos metu arba kai operacija patvirtinama per Visa sistemą.
  2. Gavę įgaliojimą atlikti operaciją, per 4 (keturias) dienas pervesime lėšas mažmenininkui arba atgal į Piniginę (išėmimo atveju). Kai iš mažmenininko arba bankomato operatoriaus gausime operacijos nurodymą, operacija bus priimta.
  3. Kai tik operacija bus patvirtinta, jos atšaukti nebegalėsite. Galite atšaukti savo autorizaciją, kai patvirtinote operaciją, kuri įvyks ateityje. Tačiau, kai susitariama dėl konkrečios datos, Jūs negalite atšaukti užsakymo pasibaigus darbo dienai prieš sutartą datą. Mes galime imti Administravimo Mokestį, jei atšauksite operaciją (žr. Mokesčių ir Limitų lentelę (19 skyrius)).
  4. Mes galime atsisakyti vykdyti mokėjimo operaciją, jei:
   1. Su Kortele susietoje Sąskaitoje nėra pakankamai lėšų mokėjimo operacijai atlikti ir už ją nurašyti atitinkamą mokestį.
   2. Viršijate operacijų limitą.
   3. Sandoris nebuvo tinkamai autorizuotas.
   4. Turime įtarimų dėl neteisėto Kortelės naudojimo arba įtarimų dėl atitinkamų saugumo pažeidimų.
   5. Jūs nesilaikote šių Sąlygų, teisės aktų reikalavimų ir kitų mūsų nustatytų reikalavimų.
   6. Mokėjimo operaciją laikome įtartina.
   7. Negalime jos įvykdyti dėl klaidų, gedimų, renovacijos darbų ar trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo (pvz., nesugebėjimo apdoroti mokėjimo SEPA sistemoje).
   8. Sandoriui taikomi teisės aktų ar Sąlygų numatyti apribojimai, kurie nustato mūsų teisę ar pareigą nevykdyti mokėjimo.
   9. Sąskaitoje esančios lėšos yra areštuotos arba kitaip apribota Jūsų teisė disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis.
 8. Valiutos keitimas

  1. Jūsų Kortelė yra išreikšta eurais. Mokėjimo operaciją Kortele ar išėmimą bankomate galite atlikti bet kuria valiuta, tačiau lėšos iš su Kortele susietos Sąskaitos visada bus nurašomos eurais.
  2. Jei perkate ar išsigryninate pinigus iš bankomato bet kuria kita valiuta, mes konvertuosime sumą į eurus, naudodami „Visa“ nustatytą valiutos keitimo kursą operacijos atlikimo dieną, kuris gali skirtis nuo tikrosios operacijos datos. Kiekvienai iš šių operacijų bus taikomas operacijos mokestis (žr. Mokesčių ir Limitų lentelę (19 skyrius)).
  3. Su konkrečioje mokėjimo operacijoje naudojamais valiutos keitimo kursais galite susipažinti per Platformą, prisijungę prie Prieigos lango ir patikrinę Sąskaitos išrašą.
  4. Bet kokie valiutos kurso, naudojamo užsienio sandoriams konvertuoti, pakeitimai bus nedelsiant atlikti. Operacijos, atliktos kita valiuta nei eurai, keitimo kursą tam tikrą dieną galite rasti adresu: https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates.
 9. Mokėjimo operacijų limitai

  1. Galite išleisti tik į j Jūsų Sąskaitą įmokėtus pinigus. Taip pat galime taikyti limitus kasdieniams pinigų išėmimams iš bankomatų ir kitus limitus išlaidų sumai ir operacijų, kurias galite atlikti, skaičiui.
  2. Galime bet kada pakeisti taikomus limitus.
  3. Jei viršysite limitus, mes negalėsime vykdyti Jūsų Užsakymų.
 10. Saugumas

  1. Privalote saugoti Kortelę ir visus su ja susijusius asmeninius saugumo duomenis (PIN kodą, prisijungimo duomenis, bet kokius kitus identifikavimo duomenis ir kt.) ir imtis visų reikiamų veiksmų, kad jie nebūtų atskleisti tretiesiems asmenims.
  2. Jeigu Jūs sužinojote apie Kortelės vagystę, neteisėtą perėmimą ar kitokį praradimą, be Jūsų sutikimo atliktą mokėjimo operaciją, bet kokią kitą neteisėtą su Kortele susijusią veiklą arba apie suasmenintus su Kortele susijusius saugos duomenis, kurie tapo arba galėjo tapti žinomi kitiems asmenims, Jūs privalote nedelsdami apie tai mums pranešti Svetainėje arba kitais mūsų nurodytais kontaktais.
  3. Kortelę naudokite atsakingai ir laikykitės visų saugumo priemonių, pavyzdžiui:
   1. Neleiskite kitiems žmonėms ja naudotis.
   2. Nepalikite Kortelės be priežiūros atvirose vietose, prekių ar paslaugų teikimo ar aptarnavimo vietose, bankomatuose ar kituose įrenginiuose.
   3. Nelankstykite ir nelaužykite Kortelės, saugokite ją nuo vandens, aukštos temperatūros, elektromagnetinio lauko poveikio ir bet kokių mechaninių pažeidimų.
  4. Atsakomybė už visas mokėjimo operacijas, patvirtintas skyriuje nustatyta tvarka, tenka tik Jums ir mes neprisiimame atsakomybės už tokias operacijas. Todėl laikykitės visų saugumo priemonių, kad apsaugotumėte identifikavimo priemones, kurios naudojamos Jūsų tapatybei patvirtinti (autorizuoti):
   1. Niekam neatskleiskite PIN kodo, duomenų, susijusių su identifikavimo priemonėmis ar kitomis personalizuotomis saugumo priemonėmis. Tik Jūs turėtumėte juos žinoti.
   2. Neužsirašykite Savo PIN kodo, duomenų, susijusių su identifikavimo priemonėmis ar kitomis personalizuotomis saugumo priemonėmis ant Kortelės ar kitų daiktų.
   3. Įvesdami PIN kodą, duomenis, susijusius su atpažinimo priemonėmis ar kitomis personalizuotomis saugumo priemonėmis, įsitikinkite, kad jų niekas nematė, o įrenginys, į kurį vedate duomenis, nėra niekaip pažeistas ar jame nėra kenkėjiškos įrangos.
  5. Jeigu kortele, PIN kodu, identifikavimo priemonėmis nesinaudojate atsakingai ir nesilaikėte aukščiau nurodytų ar kitų saugumo priemonių ir dėl to buvo atliktas neautorizuotas mokėjimas, Jūsų elgesys yra laikomas labai neatsargiu ir Jūs esate visiškai už tai atsakingas. Dėl to patirtų nuostolių mes nekompensuojame.
  6. Jei jūs pateikiate ir registruojate Savo Kortelės duomenis internetu elektroninėse piniginėse (pvz., „PayPal“), elektroninės prekybos ir paslaugų vietose (pvz., „Amazon“, „AliExpress“), elektroninėse paskyrose (pvz., „Google“, socialiniuose tinkluose) arba sudarote sutartis dėl periodinio pinigų nurašymo už gaunamas prekes ir paslaugas (pvz., „Netflix“, „Spotify“) arba kitu būdu suteikiate ar užregistruojate Kortelę bet kurioje iš Jūsų elektroninių paskyrų, jūs pilnai prisiimate atsakomybę už visas mokėjimo operacijas, atliktas prisijungus prie Jūsų elektroninės sąskaitos. Mes neprisiimame atsakomybės už tokius sandorius. Todėl atsakingai registruokite Kortelę bet kurioje Savo elektroninėje paskyroje ir laikykitės visų saugumo priemonių, pavyzdžiui:
   1. Niekam neatskleiskite Savo elektroninės sąskaitos prisijungimo duomenų. Tik jūs turėtumėte juos žinoti.
   2. Nerašykite šių duomenų ant kortelės ar kitų daiktų.
   3. Kai įvesite Savo duomenis prisijungdami prie Savo elektroninės sąskaitos, įsitikinkite, kad niekas jų nematė, o įrenginys, į kurį įvesite prisijungimo duomenis, nėra niekaip pažeistas ar jame nėra kenkėjiškos įrangos.
  7. Jei Kortelės duomenis pateikiate ir registruojate neatsakingai, nesilaikote aukščiau nurodytų saugumo priemonių ir dėl to Jūsų prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims ir (arba) Kortele buvo atlikta neautorizuota mokėjimo operacija, Jūsų elgesys yra laikomas labai neatsargiu ir jūs už tai prisiimate visą atsakomybę. Dėl to patirtų nuostolių mes nekompensuojame.
  8. Taip pat įsitikinkite, kad laikotės visų su Platformos naudojimu ir prieiga susijusių reikalavimų, nustatytų SpectroCoin taisyklėse ir sąlygose. Tokių reikalavimų pažeidimas gali sukelti Jums asmeninių nuostolių, įskaitant tuos atvejus, kai jie yra susiję su prieiga prie Jūsų Sąskaitos ir Kortelės duomenų per Prieigos langą, nes tokiu atveju mes neprisiimame jokios atsakomybės.
 11. Kortelės blokavimas

  1. Užblokuoti kortelę galite per Prieigos langą arba pranešdami mums arba mūsų nurodytais kontaktais Sąlygose nurodytais atvejais. Jei nesiimsite tokių veiksmų, jūsų elgesys yra laikomas labai neatsargiu ir Jūs prisiimate už tai visą atsakomybę. Dėl to patirtų nuostolių mes nekompensuojame.
  2. Turėtumėte atsiminti, kad Kortelė blokuojama tik tada, kai gaunate tai patvirtinantį pranešimą.
  3. Kortelė turi būti užblokuota, jei:
   1. Kortelė buvo pavogta, pasisavinta ar kitaip prarasta.
   2. Pastebėjote neteisėtas ar įtartinas mokėjimo operacijas.
   3. Pastebėjote arba sužinojote, kad suasmeninti su Kortele susiję saugos duomenys (pvz., Kortelės duomenys, PIN kodas, Jūsų prisijungimo duomenys) tapo arba galėjo tapti žinomi trečiosioms šalims.
   4. Įtariate arba žinote, kad Kortelė yra arba gali būti naudojama neteisėtai.
  4. Jeigu dėl minėtų veiksmų (vagysčių, sukčiavimo, neteisėtų veiksmų ir kt.) galėjo būti padarytos nusikalstamos veiklos, apie tai privalote pranešti ir teisėsaugos institucijoms. Priešingu atveju Jūsų elgesys yra laikomas labai neatsargiu ir Jūs prisiimate už tai visą atsakomybę. Dėl to patirtų nuostolių mes nekompensuojame.
  5. Taip pat galime užblokuoti kortelę ar mokėjimo operacijas, jei:
   1. Pastebėjome arba įtarėme Sąlygų 10.2 ir (arba) 11.3 punktuose nurodytus veiksmus (pvz., klaidingai naudojamos identifikavimo priemonės, pateikiami neteisingi prisijungimo duomenys).
   2. Mes nustatome kitas priežastis, susijusias su Kortelės ar su ja susijusios Sąskaitos saugumu.
   3. Operacijos metu į jūsų Sąskaitą nesumokama pakankamai lėšų, kad būtų padengta operacijos suma ir visi taikomi mokesčiai.
   4. Jūsų sąskaitoje yra neigiamas balansas.
   5. Turime pagrįstą pagrindą manyti, kad Jūs naudojatės Kortele ar Sąskaita nesilaikant šių sąlygų.
   6. Manome, kad sandoris gali būti įtartinas arba neteisėtas (pavyzdžiui, jei manome, kad sandoris sudaromas nesąžiningai).
   7. Atsiranda klaidų, gedimų (mechaninių ar kitokių) arba prekybininkai, mokėjimų tvarkytojai ar mokėjimo schemos, tokios kaip „Visa“, atsisako apdoroti operaciją.
  6. Kortelė taip pat gali būti automatiškai blokuojama, jei tris kartus iš eilės neteisingai įvedate PIN kodą arba per dažnai nepavyksta atlikti mokėjimo operacijų.
  7. Jei atsisakome atlikti sandorį, jei galėsime, nedelsdami Jums pranešime priežastį, nebent tai būtų neteisėta.
  8. Jūs esate visiškai atsakingas už visas operacijas, kurios buvo įvykdytos iki pranešimo apie šių Sąlygų 10.2 ir (arba) 11.3 punktuose nurodytas aplinkybes. Tokiu atveju mes neprisiimame jokios atsakomybės. Jūs privalote atlyginti visas mūsų patirtas išlaidas iki minėto pranešimo pateikimo.
  9. Kortelės blokavimas nesustabdo Mokesčiuose ir Limituose (19 skyrius) nurodytų mokesčių taikymo.
  10. Mes atblokuojame Kortelę ar mokėjimo operacijas, jei to pageidaujate ir mes su tuo sutinkame arba išnyko priežastys, dėl kurių reikėjo blokuoti kortelę.
  11. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už Kortelės ar mokėjimo operacijų blokavimą.
 12. Kortelės galiojimas

  1. Jūsų Kortelė galios 3 (trejus) metus arba kitą laikotarpį, kuris nurodytas ant Kortelės. Kortelė galioja iki paskutinės ant Kortelės nurodytos mėnesio dienos. Pasibaigus jos galiojimo laikui, Kortelės naudoti nebegalėsite.
  2. Kortelė nėra jūsų nuosavybė, todėl, pasibaigus Kortelės galiojimo laikui, Jūs privalote ją grąžinti mums arba sunaikinti Patys.
  3. Galime pakeisti Jūsų nebegaliojančią Kortelę. Jos užsakymo tvarka yra tokia pati kaip ir naujos Kortelės išdavimo atveju.
  4. Pametus Kortelę, Jūs galite užsisakyti naują Kortelę. Privalote užblokuoti prarastą Kortelę ir apie tai mums pranešti šių Sąlygų 11 punkte nustatyta tvarka.
  5. Atšaukti Kortelės paslaugą galite bet kada informuodami mus per Prieigos langą arba mūsų nurodytais kontaktais.
 13. Atsakomybė

  1. Už netinkamai atliktus sandorius atsakome Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Jei ginčijate operaciją, kuri buvo atlikta Jūsų Kortele, Jūs turėtumėte nedelsdami ir bet kuriuo atveju per 13 mėnesių susisiekti su mumis, kai sužinojote apie bet kokią neautorizuotą ar neteisingai atliktą mokėjimo operaciją.
  3. Jūs turite teisę reikalauti grąžinti pinigus už operacijas, kai:
   1. Sandoris nebuvo autorizuotas pagal šias Sąlygas.
   2. Esame atsakingi už operaciją, kurios neįvykdome arba netinkamai įvykdome.
   3. Iš anksto autorizuotame sandoryje nebuvo nurodyta tiksli suma jos autorizavimo metu, o apmokestinta suma yra didesnė, nei buvo galima pagrįstai tikėtis, atsižvelgiant į ankstesnius Kortelės išlaidų modelius ir operacijos aplinkybes.
  4. Bet koks pinigų grąžinimas arba atsisakymo juos grąžinti pagrindimas bus pateiktas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo grąžinti pinigus gavimo arba, kai taikoma, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo bet kokios papildomos prašomos informacijos gavimo. Prašymas dėl pinigų grąžinimo tokiomis aplinkybėmis nebus priimtas, jei operacijos suma Jums buvo pateikta likus ne mažiau kaip 4 savaitėms iki operacijos datos arba jei pretenzija pateikiama praėjus daugiau nei 8 (aštuonioms) savaitėms nuo apmokestinimo iš Jūsų Sąskaitos.
  5. Jei neteisėtos operacijos įvyksta po to, kai pranešėte mums apie savo Kortelės ar Sąskaitos praradimą, vagystę, sugadinimą ar neteisėtą naudojimą ir nesielgėte nesąžiningai arba nepažeidėte šių sąlygų, mes būsime atsakingi. Mes grąžinsime Jums neautorizuoto mokėjimo sumą ir grąžinsime sąskaitą į tokią būseną, kokia ji būtų buvusi, jei neteisėtas mokėjimas nebūtų įvykęs. Jei vėliau nustatysime, kad grąžinta suma iš tikrųjų buvo teisingai išskaičiuota, galime ją išskaičiuoti iš turimo likučio ir imti mokestį. Jei neturite pakankamo laisvo likučio, turite nedelsdami mums grąžinti sumą pagal pareikalavimą.
  6. Mes nebūsime atsakingi:
   1. Tuo atveju, jei Jūsų pateikti gavėjo duomenys yra neteisingi. Tačiau mes dėsime pagrįstas pastangas susigrąžinti su mokėjimo operacija susijusias lėšas ir informuosime Jus apie rezultatą.
   2. Bet kuriuo atveju, jei prekybininkas atsisako priimti Jūsų Kortelę.
   3. Už bet kokį mūsų paslaugos ar bet kokių trečiųjų šalių paslaugų, kuriomis mes pasitikime vykdydami savo įsipareigojimus, teikimą, trikdymą ar sutrikimą.
   4. Už atsisakymą leisti atlikti sandorį.
   5. Norėdami atšaukti arba sustabdyti naudojimąsi jūsų Kortele ar Sąskaita.
   6. Už bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl to, kad nesugebėjote naudotis savo Kortele ar pasiekti savo Sąskaitos dėl trikdžių.
   7. Dėl bet kokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių ar žalos, kurią galite patirti, įskaitant pajamų praradimą, reputacijos praradimą, prestižą, galimybę ar numatomas santaupas, nes visiškai ar iš dalies naudojotės arba negalėsite naudotis Savo Kortele, Sąskaita, Prieigos langu, Platforma ar bet kuri trečioji šalis naudosis Jūsų Kortele arba Sąskaita (jei kitaip nenumatyta pagal įstatymus).
   8. Dėl bet kokių su Jūsų Kortele įsigytų prekių ar paslaugų kokybės, saugumo, teisėtumo ar bet kokių kitų aspektų. Taip pat neprisiimame jokios atsakomybės ir negarantuojame, kad trečiosios šalys vykdys su Jumis sudarytą sutartį. Mes nenagrinėjame pretenzijų dėl trečiųjų šalių elektroninių sistemų, jų teikiamų prekių ir paslaugų. Tokios pretenzijos turi būti pateikiamos tiesiogiai trečiosioms šalims.
   9. Bet kokios neįprastos ir nenumatytos aplinkybės, nepriklausančios nuo mūsų, kad ir kokia būtų jų priežastis.
   10. Kiek tai susiję su mūsų siūlomomis SMS paslaugomis, mes neatsakome už prarastas, pavėluotas ar nepristatytas trumpąsias žinutes, pranešimus ar komunikaciją. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokias technines, kompiuterines, internetines, telefono, kabelines, elektronines, programinės įrangos, aparatinės įrangos, perdavimo, ryšio, interneto, svetainės ar kitas prieigos problemas, kurios gali trukdyti Jūsų galimybei pasiekti SMS paslaugas.
  7. Jei atlikus tyrimus paaiškėja, kad bet kurią ginčijamą operaciją autorizavote Jūs arba elgėtės nesąžiningai arba labai neatsargiai (pavyzdžiui, nesaugojote savo Kortelės, saugos informacijos ar PIN kodo arba nedelsdami nepranešėte mums, kai sužinojote apie Kortelės ar Sąskaitos praradimą, vagystę, pasisavinimą ar neteisėtą panaudojimą), tada operacijos sumos negrąžinsime ir Jūs būsite visiškai atsakingas už visus nuostolius, patirtus dėl neteisėto Kortelės naudojimo.
  8. Jei esate vartotojas – fizinis asmuo, Jūs prisiimate atsakomybę už nuostolius iki 50 (penkiasdešimties) eurų dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų, kai šie nuostoliai atsiranda dėl: 1) pavogtos ar pamestos Kortelės pasisavinimo ar naudojimo; 2) neteisėto Kortelės įsigijimo, jei neapsaugojote personalizuotų apsaugos priemonių. Jeigu esate verslo subjektas, jums netaikomas šiame punkte nurodytas nuostolių dydžio ribojimas – jūs prisiimate visus nuostolius.
  9. Jei į Jūsų Sąskaitą buvo permokėta per klaidą, mes pasiliekame teisę nurašyti iš Sąskaitos perteklinę sumą, kad būtų ištaisyta mokėjimo operacija. Jei neturite pakankamo laisvo likučio, turite nedelsdami mums grąžinti sumą pagal pareikalavimą.
  10. Jūs esate visiškai atsakingas už visus mūsų patirtus nuostolius, jei pateikiate mums neteisingą informaciją ir (arba) negaliojančius dokumentus ir (arba) nevykdote kitų šiose Sąlygose nustatytų įsipareigojimų.
  11. Tais atvejais, kai galiojantys teisės aktai to nedraudžia ir (arba) šiose Sąlygose nenurodyta kitaip, jums mokėtina kompensacija už šių Sąlygų pažeidimą negali viršyti jūsų per paskutinius 3 (tris) mėnesius iki pažeidimo mums sumokėtų paslaugų mokesčių vidurkio
  12. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, trukdančių įvykdyti Sutartį, atsiradimą Šalys privalo pranešti raštu (įskaitant el. paštu) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos.
 14. Asmeniniai duomenys

  1. Paslaugų teikėjas yra Jūsų asmens duomenų, kurie naudojami Jūsų Sąskaitai atidaryti, administruoti ir valdyti, Kortelei išduoti ir jums teikti mokėjimo paslaugas, valdytojas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, peržiūrėkite Paslaugų teikėjo Privatumo politiką, kuri pasiekiama Platformoje.
  2. Kai kuriais atvejais Platintojas veikia kaip duomenų tvarkytojas, tvarkydamas tokius duomenis pagal Paslaugų teikėjo nurodymus.
 15. Bendravimas

  1. Ši sutartis sudaroma anglų arba lietuvių kalbomis. Visas bendravimas su Jumis vyks anglų arba lietuvių kalbomis.
  2. Pasikeitus Jūsų mums pateiktiems duomenims (vardui, pavardei, gyvenamosios ar registracijos adresui, mobiliojo telefono numeriui ir kitiems kontaktiniams duomenims), privalote nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie tai mums ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu Jūs nevykdote šiame punkte numatytos pareigos, Jūs esate visiškai atsakingas už visas iš to kylančias pasekmes ir Jūs negalite reikalauti ar imtis atsakomųjų veiksmų, dėl to, kad mūsų veiksmai, atlikti pagal jūsų naujausius rekvizitus ir kontaktinius duomenis, neatitinka Sutarties, arba Jūs negavote pranešimų, kurie buvo išsiųsti tokiais rekvizitais ir kontaktiniais duomenimis.
  3. Visi pranešimai (įskaitant informaciją apie mokėjimo operacijas), susiję su Sutartimi, pasirinktinai skelbiami Platformoje ar kitais elektroniniais kanalais.
  4. Informacija apie Sąskaitą ir Kortele atliktas mokėjimo operacijas pateikiama per Prieigos langą. Susipažinti su jums aktualia informacija galite ir prisijungę prie Prieigos lango per Platformą.
  5. Jūs turite teisę gauti informaciją apie Sutarties sąlygas ir paslaugų nuostatas raštu arba el. paštu. Taip pat galite susipažinti su šiomis Sąlygomis ir bet kuriuo metu atsisiųsti jų kopiją iš Platformos.
  6. Jūs galite susisiekti su mumis ir/ar pateikti mums savo pranešimus (prašymus) Prieigos lange nurodytomis ar kitaip mūsų nurodytomis komunikacijos priemonėmis. Turime teisę reikalauti, kad Jūs pateiktumėte pranešimą, informaciją ar dokumentus bet kokiu kitu mūsų nurodytu būdu ir forma konkrečiu atveju (pvz., registruotu paštu ir pan.), ir Jūs įsipareigojate tai padaryti savo lėšomis.
  7. Jūsų pateikti pranešimai, informacija ar dokumentai laikomi gautais, kai patvirtiname, kad atitinkamas pranešimas, informacija ar dokumentas buvo gautas.
  8. Pranešimai, kuriuos Jums siunčiame, negali būti laikomi mūsų pasiūlymu sudaryti sutartį ar naudotis paslaugomis, nebent mūsų pranešime aiškiai nurodyta, kad toks pasiūlymas yra pateiktas.
 16. Sutarties pakeitimas

  1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos rašytiniu Jūsų ir mūsų susitarimu, išskyrus šiose Sąlygose nurodytus atvejus, kai turime teisę vienašališkai pakeisti Sutartį.
  2. Šias Sąlygas galime pakeisti pranešdami apie tai Jums el. paštu arba kitu sutartu būdu likus ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pakeitimo. Tais atvejais, kai dėl pakeitimų pagerėja paslaugų teikimo sąlygos, mes neprivalome Jūsų iš anksto įspėti apie tokius pakeitimus.
  3. Jei nesutinkate su pakeitimais, turite apie tai mums pranešti prieš įsigaliojant pakeitimams ir mes nedelsdami panaikinsime Jūsų Sąskaitą. Jei tokiu būdu atšauksite savo Sąskaitą, mes grąžinsime Jums bet kokį Sąskaitos likutį ir Jums nereikės mokėti išpirkimo mokesčio.
  4. Laikoma, kad Jūs patvirtinote šių Sąlygų pakeitimus ir su jais sutikote, jei nepateiksite raštiško prieštaravimo pranešimo iki mūsų pranešime nurodytos pakeitimų įsigaliojimo datos.
  5. Jūsų naudojimasis mūsų teikiamomis paslaugomis po Sąlygų pakeitimų įsigaliojimo datos reiškia Jūsų sutikimą su šiais pakeitimais.
  6. Įsigaliojus Sutarties pakeitimams, ankstesnės Sutarties versijos (konkrečios jos sąlygos) laikomos negaliojančiomis, nebent Jūs ir mes susitariame kitaip.
 17. Sutarties nutraukimas

  1. Jūs turite juridinę teisę nutraukti Sutartį per 14 (keturiolika) dienų nuo Jūsų Sąskaitos atidarymo datos be jokių baudų, o mes grąžinsime visus Kortelės išdavimo mokesčius. Galime apmokestinti Kortelės Atšaukimo Mokestį, jei jau patyrėme išlaidų užsakydami Kortelę Jūsų vardu. Pranešimas apie atšaukimą gali būti pateiktas raštu, elektroniniu paštu, per Platformą ar kitu mūsų nurodytu būdu.
  2. Kol nesibaigs Sutarties nutraukimo terminas, Sutartį pradėti vykdyti galime tik gavę Jūsų sutikimą. Mokėjimo operacijos su Jūsų Kortele inicijavimas laikomas Jūsų sutikimu pradėti vykdyti Sutartį.
  3. Taip pat galite atšaukti Savo Kortelę bet kuriuo metu praėjus 14 (keturiolikos) dienų laikotarpiui, taikant Išpirkimo Mokestį (taikomas). Norėdami nutraukti Sutartį, turite įspėti mus ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
  4. Mes galime atšaukti Jūsų Sąskaitą ir Sutartį įspėję Jus ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų. Atšaukimo priežastys gali būti šios:
   1. Sutarties arba Jūsų Kortelės galiojimo laikas baigiasi, o Jūsų Kortelė nekeičiama nauja.
   2. Jūs neaktyvavote Kortelės per 3 mėnesius nuo jos išdavimo.
   3. Jūs pažeidžiate svarbią Sutarties dalį arba pakartotinai pažeidžiate Sutartį ir laiku neišsprendžiate klausimo.
   4. Jūs nepateikiate mums informacijos, kuri yra būtina tinkamam Sutarties vykdymui.
   5. Pasirodo, Jūs, sudarydami Sutartį ar vėliau, pateikėte mums neteisingą ar klaidinančią informaciją.
   6. Jūs nesumokate mokesčių ar išlaidų, kurias patyrėte, arba negrąžinate neigiamo kortelės likučio.
   7. Įtariame, kad Jūsų Kortele ar Sąskaita buvo naudojamasi neteisėtai arba nesąžiningai.
   8. Turime kitų saugumo susirūpinimų, susijusių su Jumis.
   9. Turime tai padaryti, kad laikytumėmės įstatymų.
   10. Šiose Sąlygose ir (arba) kituose teisės aktuose nurodytos kitos svarbios priežastys.
  5. Taip pat galime uždrausti prieigą prie Jūsų Kortelės ir (arba) Sąskaitos, jei manome, kad joms gresia su pinigų plovimu arba terorizmo finansavimu susijęs pavojus, sukčiavimas ar kita nusikalstama veikla. Jei mums prireiktų imtis šių veiksmų ir jei įmanoma, nurodysime priežastis, dėl kurių tai daroma, išskyrus atvejus, kai tai riboja įstatymai.
  6. Jei jūsų Sąskaita atšaukiama, turite mums pasakyti, ką norite, kad darytume su nepanaudotomis lėšomis. Tai turite padaryti per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kai mes Jums pranešame, kad Jūsų Sąskaita atšaukta.
  7. Visi mokesčiai ir rinkliavos bus paskirstytos proporcingai iki Sutarties nutraukimo, o visi iš anksto sumokėti mokesčiai ir rinkliavos bus proporcingai kompensuojami. Jūs neturėsite teisės į pinigų, kuriuos jau išleidote patvirtintoms arba laukiančioms operacijoms, grąžinimą arba į bet kokius mokesčius už naudojimąsi Kortele ar Sąskaita, kol Kortelė ar Sąskaita nėra atšaukta arba jos galiojimo laikas baigiasi.
  8. Sutarties nutraukimas neatleidžia Jūsų nuo tinkamo Sutartyje nurodytų įsipareigojimų, atsiradusių iki jos nutraukimo dienos, vykdymo.
 18. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

  1. Šios Sąlygos bus aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir išimtinės jurisdikcijos Lietuvos Respublikos teismais Vilniaus mieste.
  2. Ginčai, susiję su Paslaugų teikimu pagal šias Sąlygas, pirmiausia turėtų būti sprendžiami ne teismo tvarka.
  3. Prieš kreipdamiesi į teismą, turite ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo galimo pažeidimo dienos kreiptis į mus dėl kilusio ginčo sprendimo. Taikytina pretenzijų (skundų) nagrinėjimo tvarka yra detaliai reglamentuota Skundų valdymo politikoje, kuri skelbiama Platformoje.
  4. Jei esate vartotojas ir mūsų atsakymas Jūsų netenkina arba per 15 (penkiolika) darbo dienų negavote jokio atsakymo, turite teisę kreiptis į Lietuvos banką raštu arba elektroniniu būdu per 1 (vienerius) metus nuo tos datos, kurios Jūs pateikėte mums skundą (adresas – Totorių g. 4, LT01121 Vilnius, interneto svetainės adresas – www.lb.lt) Lietuvos Respublikos Lietuvos Banko Įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vartotojų Teisių Apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Be to, savo galimai pažeistas teises galite apginti teisme.
 19. Mokesčiai ir limitai

  1. Pagrindiniai mokesčiai yra pateikti Platformoje.
  2. Taip pat galime apmokestinti Jus už bet kokias pagrįstas išlaidas, kurias patiriame imdamiesi veiksmų, kad neleistume Jums naudotis Jūsų Kortele ar Sąskaita ir susigrąžintume visas lėšas, mokėtinas dėl Jūsų veiklos, jei:
   1. Jūs naudojate savo Kortelę arba Sąskaitą nesąžiningai.
   2. Jūs nenaudojate savo Kortelės ar Sąskaitos pagal šias Sąlygas.
   3. Elgėtės labai aplaidžiai, pavyzdžiui, nesaugote savo Kortelės ar PIN kodo arba nedelsdami nepranešėte mums, kai jūsų Kortelė buvo pamesta, pavogta ar ja naudojosi kas nors kitas arba kai Jūsų Sąskaitai buvo iškilęs pavojus.
  3. Taip pat galime imti iš Jūsų Administravimo Mokestį, jei turėsime rankiniu būdu įsikišti, kad užbaigtume mokėjimą arba ištaisytume sąskaitos klaidą, atsiradusią dėl Jūsų klaidos ar neveikimo.
  4. Atkreipkite dėmesį, kad Jums gali būti taikomi mokesčiai, kuriuos nustato prekių ir paslaugų tiekėjai, interneto paslaugų teikėjai, atitinkamos įrangos savininkai ar paslaugų teikėjai, už kuriuos mes neprisiimame atsakomybės.
 20. Baigiamosios nuostatos

  1. Sąskaita ir Kortelė yra elektroninių pinigų produktas ir nors esame prižiūrimi Lietuvos Banko, jie nėra apdrausti Lietuvos Respublikos Indėlių Draudimo Sistemoje. Nėra jokios kitos kompensavimo schemos, kuri padengtų nuostolius, susijusius su Sąskaita ir susijusia Kortele. Tačiau mes užtikrinsime, kad visos Jūsų gautos lėšos būtų laikomos atskiroje sąskaitoje, todėl, jei taptume nemokūs, Jūsų lėšos bus apsaugotos nuo mūsų kreditorių reikalavimų.
  2. Negalite perleisti jokių teisių ar įsipareigojimų, kuriuos turite pagal Sutartį, jokiam kitam asmeniui be išankstinio raštiško mūsų sutikimo. Sutarties naudą ir naštą galime perleisti bet kuriam kitam asmeniui bet kuriuo metu, įspėję Jus prieš 60 (šešiasdešimt) dienų. Jei tai padarysime, Jūsų teisės nebus paveiktos.
  3. Šalys įsipareigoja saugoti viena kitos techninę ir komercinę bei kitą konfidencialią informaciją, išskyrus viešai prieinamą informaciją, gautą vykdant Sutartį, ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies ar jos įgaliotų atstovų sutikimo. Šios Sutarties sąlygos yra konfidencialios ir neskelbiamos be kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
  4. Jūs privalote laikytis Lietuvos Respublikos Elektroninių Pinigų ir Elektroninių Pinigų Įstaigų Įstatymo bei Lietuvos Respublikos Mokėjimų Įstatymo (ir vėlesnių jo pakeitimų) ir įsipareigojate jų laikytis per visą Sutarties galiojimo laiką. Taip pat įsipareigojate laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugų teikimu, įskaitant Lietuvos banko leidžiamus minimalius mokėjimų internetu saugumo reikalavimus ir kitus Jūsų veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Šie teisės aktai yra integrali ir neatskiriama Sutarties dalis.
 21. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata tampa negaliojančia, kitų nuostatų galiojimas lieka nepakitęs. Negaliojanti nuostata turi būti pakeista esama nuostata, kurios ekonominis ir teisinis tikslas yra kuo artimesnis negaliojančiai nuostatai.

  Atsisiųsti
Grįžti į viršų
Mobilioji piniginė

Gaukite nemokamą mobiliąją piniginę