Bendrosios taisyklės

Atgal į Bendrąsias sąlygas
Galioja nuo: 2024-05-16

Bendrosios taisyklės

Dėkojame, kad pasirinkote „SpectroCoin“. Atidžiai perskaitykite šias taisykles, kad galėtumėte nustatyti, kurios sąlygos yra jums taikomos.
 1. Aiškinimas ir Sąvokos

  1. Jei kitaip nenurodyta, šiose taisyklėse ir visuose joje minimuose dokumentuose, toliau nurodyti žodžiai turi tokią reikšmę:
   „AML“ – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija;
   „Susiję asmenys“ – „SpectroCoin“ bei visi susiję akcininkai, dukterinės įmonės, darbuotojai, rangovai, atstovai, direktoriai, pareigūnai, susijusios įmonės, draudikai, patarėjai, paslaugų teikėjai, advokatai, licencijų davėjai, teisių paveldėtojai;
   „Klientas“, „Jūs“, „Jūsų“ – klientas, besinaudojantis „SpectroCoin“ paslaugomis arba svetaine;
   „Tradicinė valiuta“ – valiuta, valdžios patvirtinta kaip teisėta mokėjimo priemonė, tokia kaip euras, doleris ir kt.;
   „Tradicine valiuta denominuota Virtuali valiuta“ – Virtuali valiuta, kuri yra denominuota tam tikra Tradicine valiuta (bet niekada ne Tradicinė valiuta), kuri yra sukurta ir gali būti naudojama pagal šias Taisykles ir jų priedus.
   „Nenugalimos jėgos aplinkybės“ – nepaprastos aplinkybės, kurių „SpectroCoin“ negali pagrįstai kontroliuoti, įskaitant, tačiau neapsiribojant potvyniais, ekstremaliomis oro sąlygomis, žemės drebėjimais ar kitomis gamtinėmis sąlygomis, gaisrais, karais, maištais, riaušėmis, protestais, avarijomis, vyriausybės veiksmais, ryšio, elektros energijos tiekimo sutrikimais, įrangos ar programinės įrangos sutrikimais, ar kitos priežastys, kurių „SpectroCoin“ negali pagrįstai kontroliuoti, tai apima tiek bet kurias iš šių aplinkybių kartu, tiek kiekvieną jų atskirai. Kiekviena iš šių aplinkybių yra laikoma nenugalimos jėgos aplinkybe;
   „Asmuo“ – apima individualius asmenis, asociacijas, partnerystes, korporacijas, juridinio asmens statusą turinčius asmenis, patikos ar bet kokį teisinį statusą turinčią organizaciją ar subjektą;
   „Draudžiamos jurisdikcijos“ – (i) šalis, kuriai yra nustatytos tarptautinės sankcijos; arba (ii) šalis, kurioje Virtuali valiuta ar „blockchain“ technologija yra draudžiama, ar kurioje Platforma neatitinka šalies teisės aktų reikalavimų; (iii) šalis, neįtraukta į Aptarnaujamų šalių sąrašą. Draudžiama jurisdikcija apima konkrečią šalį kartu su visais jos regionais bei teritorijomis, kuriose galioja tos šalies teisės aktai;
   „Draudžiamas naudojimas“ – reikšmė yra nurodyta Tinkamo naudojimo sąlygose, pateiktose Svetainėje;
   „Paslaugos“ – paslaugos, funkcijos ar ypatybės, Svetainėje siūlomos tiek individualiai, tiek kolektyviai;
   „Svetainė“ ar „Platforma“ – tai www.spectrocoin.com internetinė svetainė, mūsų mobiliosios aplikacijos ar taikomųjų programų sąsajos („API“), kuriomis teikiamos Paslaugos; ši sąvoka taip pat apima bet kokias susijusias internetines svetaines, kurios yra būtinos mūsų Paslaugų teikimui;
   „SpectroCoin“, „mes“ ar „mūsų“, „mus“ – bet kuri iš šių bendrovių, kurios, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją šalį, jūsų naudojamų paslaugų apimtį ir (arba) kitus veiksnius, kuriuos šios įmonės taiko pagal vidaus procedūras, teikia jums paslaugas:
   „Spectro Finance“ OÜ, įmonės kodas 14608294, registruota pagal Estijos Respublikos įstatymus, adresas Narva mnt 7b-509, Tallinn 10117, Estija; arba
   „Spectro Finance Limited“, įmonės kodas 2022454, registruota pagal Didžiosios Britanijos Mergelių Salų įstatymus, adresas Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos; arba
   „Spectro Finance Systems LLC“, įmonės kodas 2904 LLC 2023, registruota pagal Sent Vinsento ir Grenadinų Salų įstatymus, adresas Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Sent Vinsento ir Grenadinų Salos;
   Atsižvelgiant į kontekstą, bet kuri iš šių bendrovių toliau gali būti vadinama „SpectroCoin kompanija“.
   „Aptarnaujamos šalys“ – šalis, įtraukta į Aptarnaujamų šalių sąrašą, ir kurioje yra teikiamos visos arba dalis Paslaugų. Šis sąrašas yra pateiktas Svetainėje;
   „Taisyklės“ – Bendrosios taisyklės kartu su visais jose nurodytais dokumentais bei informacija, kaip numatyta Taisyklėse;
   „Virtuali valiuta“ – virtuali valiuta, kriptografinė moneta ar žetonas, palaikomas Svetainėje, toks kaip BTC, ETH ir kt.;
   „Virtualios valiutos sistema“ – funkcionalumas, leidžiantis pasiekti Virtualią valiutą. Ši sistema apima, bet neapsiriboja tokiomis ypatybėmis kaip piniginės, „blockchain“ technologiniai sprendimai, tinklai ir kt.
  2. Antraštės ir paantraštės šiose Taisyklėse pateikiamos tik aiškumo sumetimais, ir į jas neturėtų būti atsižvelgiama sudarant arba aiškinant konkrečią sąlygą ar sąlygas, kurioms šios antraštės ar paantraštės yra taikomos.
  3. Jei kitaip nenurodyta šiose Taisyklėse, žodžiai, kurie vartojami vienaskaita, reiškia ir daugiskaitą, ir atvirkščiai, taip pat žodžiai, nurodantys lytį, reiškia visas lytis.
 2. Taisyklių taikymas

  1. Šios Taisyklės sudaro susitarimą, susijusį su tam tikros ar visų Paslaugų naudojimusi bet kokia forma, ir nustato santykius tarp Jūsų ir „SpectroCoin“ ir tarp jūsų ir kito Paslaugų teikėjo, jei tas Paslaugų teikėjas teikia konkrečią paslaugą ir ji yra aprašyta bet kuriame šių sąlygų priede. „SpectroCoin“ įmonė, kuri teikia jums paslaugas, yra nurodyta jūsų paskyroje. Taip pat šią informaciją galite sužinoti susisiekę su „SpectroCoin“ klientų aptarnavimo skyriumi, kaip numatyta 16.4 punkte.
  2. Visi toliau aprašyti ir šiose Taisyklėse minimi dokumentai ir informacija yra neatskiriama Taisyklių dalis ir kartu sudaro vientisą dokumentą, teisiškai privalomą Jums: priedai, visi kiti dokumentai (AML politika, Slapukų politika, Privatumo politika, Tinkamo naudojimo sąlygos ar Įspėjimas apie riziką ir kt.), papildoma informacija apie Svetainę (Mokesčiai ir limitai, Licencijos, Keitimo kursai, Aptarnaujamų šalių sąrašas ir kt.) ar bet koks kitas papildomas susitarimas ar mūsų techniniai reikalavimai, pranešimai, gairės ar principai, įskaitant visus šių dokumentų pakeitimus bei informaciją. Visi šie dokumentai ir informacija yra pateikti Svetainėje. Atminkite, kad atitinkamas dokumentas gali būti taikomas atitinkamai „SpectroCoin“ kompanijai, perskaitykite ir susipažinkite su visais reikalingais dokumentais.
  3. Tam tikroms Paslaugoms bei prieigos prie jų ar jų naudojimo būdams, Klientų grupėms ar jurisdikcijoms gali būti taikomos individualios ar papildomos sąlygos, nurodytos Taisyklių prieduose, papildomose „SpectroCoin“ Taisyklėse ir susitarimuose, politikose, techniniuose reikalavimuose, pranešimuose, gairėse ir principuose, taip pat kituose dokumentuose, nepriklausomai nuo jų pavadinimų. Visi šie dokumentai yra prieinami Svetainėje ir nepriklausomai nuo to, ar tai būtų aiškiai nurodyta šiose Taisyklėse, ar ne, sudaro neatskiriamą šių Taisyklių dalį ir yra Jums teisiškai privalomi.
  4. Priklausomai nuo Jūsų jurisdikcijos bei joje taikytinų teisės aktų, galite neturėti galimybės naudotis visomis ar dalimi Paslaugų. „SpectroCoin“ pasilieka teisę savo nuožiūra pasirinkti rinkas ir jurisdikcijas, kuriose veikti, taip pat apriboti arba visiškai neteikti Paslaugų tam tikroms šalims bei jurisdikcijoms. Jums teikiamomis Paslaugomis galite pasinaudoti prisijungę prie savo paskyros. Jei norite naudotis Paslaugomis, kurias teikia kita „SpectroCoin“ įmonė, turite sukurti naują „SpectroCoin“ paskyrą.
  5. „SpectroCoin“ įmonės gali sudaryti sutartis ir naudotis viena kitos Paslaugomis, tokiomis kaip operacijų apdorojimas kitos „SpectroCoin“ bendrovės vardu, kas leidžia mums teikti jums galutines Paslaugas. Nepaisant tokių susitarimų, jūsų „SpectroCoin“ įmonė liks atsakingu Paslaugų teikėju.
  6. Pasinaudoję Paslaugomis galite įnešti, laikyti bei išimti Virtualias valiutas, jas iškeisti į kitas Virtualias ir Tradicines valiutas, atlikti Tradicinių valiutų įnešimus ir išėmimus, gauti debetinę kortelę bei atlikti kitus veiksmus. Paslaugos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo jūsų „SpectroCoin“ įmonės. „SpectroCoin“ gali savo nuožiūra pradėti teikti naujas Paslaugas ar nutraukti esamų Paslaugų teikimą. „SpectroCoin“ gali iš dalies pakeisti Paslaugų sąlygas, įskaitant Virtualių valiutų, siūlomų Platformoje, sąrašą, jas savo nuožiūra pridėti ar pašalinti bet kuriuo metu. Kai tai privaloma, Jūs būsite informuoti apie šiuos pakeitimus, taip pat paprašysime Jūsų susipažinti ir (arba) sutikti su papildomomis sąlygomis, susijusiomis su tokiais pakeitimais.
  7. „SpectroCoin“ sudaro galimybę naudotis Platforma ir taip suteikia prieigą prie Paslaugų. Tam tikros Paslaugos, kurios yra pasiekiamos per Platformą, gali būti taip pat teikiamos mūsų partnerių, ir tai nėra laikoma šių Taisyklių pažeidimu. Kai tai privaloma, Jūs būsite apie tai informuoti, taip pat paprašysime Jūsų susipažinti ir (arba) sutikti su papildomomis sąlygomis, susijusiomis su šiomis Paslaugomis.
  8. Jūs prisiimate visą atsakomybę už taikytinų reikalavimų identifikavimą ir laikymąsi bei privalote užtikrinti, kad būtų laikomasi taikytinų Jūsų jurisdikcijos ar tos jurisdikcijos, iš kurios Jūs naudojatės Svetaine ir (arba) Paslaugomis, teisės aktų reikalavimų. Paslaugos nėra skirtos ir negali būti naudojamos jokių asmenų, kurių gyvenamoji vieta yra jurisdikcijoje, kurioje visų arba dalies Paslaugų teikimas ar naudojimasis jomis gali prieštarauti vietos ar kitiems teisės aktams.
  9. Jeigu naudojimasis Svetaine ir (arba) Paslaugomis yra neteisėtas Jūsų šalyje (nesvarbu, ar esate tos šalies pilietis, gyventojas ar mokesčių mokėtojas), ir (arba) tokie sandoriai gali būti laikomi vertybiniais popieriais, prekyba vertybiniais popieriais, pradiniu viešuoju siūlymu, sutelktiniu finansavimu ar panašiai, Jūs įsipareigojate nesinaudoti Svetaine ir (arba) Paslaugomis. Vietos teisės aktų nesilaikymas gali lemti Jūsų paskyros bei turto joje praradimą.
  10. Šios Taisyklės nurodo teises bei įsipareigojimus tik tarp Jūsų ir „SpectroCoin“, ir nereguliuoja jokių teisinių santykių bei teisinių ginčų, susijusių ar galinčių kilti dėl Virtualių valiutų operacijų tarp Platformos ar kitų svetainių vartotojų ir tarp kitų trečiųjų šalių ir Jūsų.
 3. Tinkamumas

  1. Naudotis Platforma ir (arba) Paslaugomis gali ne jaunesni nei 18 metų asmenys, turintys visišką teisnumą ir veiksnumą sudaryti sutartis pagal taikytinus teisės aktus.
  2. Naudojimasis Svetaine ir Paslaugomis yra negalimas, jei tai draudžia teisės aktai.
  3. Draudžiamose jurisdikcijose šios Taisyklės nėra taikomos, todėl Svetainė ir Paslaugos nėra teikiamos Draudžiamų jurisdikcijų piliečiams, gyventojams ir mokesčių mokėtojams (įskaitant jų naudos gavėjus). Jums draudžiama naudotis Svetaine ir Paslaugomis, jeigu esate pilietis, gyventojas ir (arba) mokesčių mokėtojas Draudžiamose jurisdikcijose, taip pat jei esate bet koks įsteigtas ar organizuotas subjektas, įskaitant, be apribojimų, bet kokią įmonę, korporaciją ar partnerystę, vykdomą ar įsikūrusią Draudžiamoje jurisdikcijoje.
  4. Žemiau nurodyti asmenys (įskaitant jų naudos gavėjus) negali naudotis Svetaine ir Paslaugomis:
   (i) Asmenys, įtraukti į prekybos, finansinių ar ekonominių sankcijų sąrašus;
   (ii) Asmenys, kurie ketina naudoti Svetainę ir Paslaugas neteisėtai veiklai, įskaitant, tačiau neapsiribojant pinigų plovimu ir teroristų finansavimu;
   (iii) Asmenys, kurie nesilaiko „SpectroCoin“ Kliento tikrinimo standartų, prašymų ar reikalavimų ir (arba) yra laikomi rizikingais pagal kriterijus, nustatytus „SpectroCoin“ nuožiūra;
   (iv) Asmenys, kuriems jau anksčiau buvo neleista naudotis Platforma ir Paslaugomis, ar jie buvo pašalinti iš Platformos, ir (arba) jie jau buvo pažeidę šias Taisykles;
   (v) Asmenys, kurie nesilaiko jų jurisdikcijoje taikytinų teisės aktų ar kitų reikalavimų, susijusių su Svetainės ir Paslaugų naudojimu.
  5. Atidarydami bei naudodamiesi Svetaine ir Paslaugomis, Jūs patvirtinate ir aiškiai nurodote, kad nė viena iš pirmiau minėtų tinkamumo sąlygų Jums netaikoma.
  6. Kai kurie verslai kelia mums didesnę riziką nei kiti; taigi, galime reikalauti, kad prieš naudodamiesi Paslaugomis, gautumėte išankstinį mūsų patvirtinimą, jeigu veikiate tokiame versle ar esate į jį įsitraukę. Prašome perskaityti Tinkamo naudojimo sąlygas, pateiktas Svetainėje, kad išsiaiškintumėte, kokiems verslams yra reikalingas mūsų išankstinis patvirtinimas, ir sektumėte ten pateiktas instrukcijas. Ši sąlyga Jums yra taikoma nepriklausomai nuo to, ar esate privatus, ar juridinis asmuo.
  7. Mes taip pat neteikiame savo Paslaugų Klientams, kurie veikia tam tikruose versluose ar yra į juos įsitraukę. Prašome perskaityti Tinkamo naudojimo sąlygas, pateiktas mūsų Svetainėje, kad išsiaiškintumėte, kokiems verslams yra draudžiama naudotis Paslaugomis. Prašome nekurti „SpectroCoin“ paskyros, jeigu veikiate tokiame versle ar esate į jį įsitraukę. Jeigu nustatysime, kad nepaisėte šio draudimo, mes savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo uždarysime Jūsų paskyrą ir, kai tai privaloma, užšaldysime Jūsų lėšas ir pranešime apie tai atitinkamoms institucijoms. Ši sąlyga Jums bus taikoma nepriklausomai nuo to, ar esate privatus ar juridinis asmuo.
  8. Remiantis šiomis Taisyklėmis „SpectroCoin“ pasilieka teisę be nurodytos priežasties nepriimti Jūsų registracijos ar nepradėti su Jumis dalykinių santykių. Jūs patvirtinate bei sutinkate, kad mes savo nuožiūra sprendžiame, ar teikti ar ne visas Paslaugas ar jų dalį Jums.
 4. Sutikimas su Taisyklėmis bei jų keitimas

  1. Jums jungiantis prie Svetainės, naudojantis ja ir Paslaugomis visada taikomos šios Taisyklės. Užsiregistruodami ir naudodamiesi Svetaine ir (arba) Paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog perskaitėte, supratote ir visiškai be jokių išimčių sutinkate laikytis ir priimti šias Taisykles, įskaitant visus dokumentus ir informaciją, kuri minima šiose Taisyklėse, kaip nurodyta 2.1 ir 2.2 punktuose. Mes rekomenduojame Jums atsispausdinti šias Taisykles (kartu su visais susijusiais dokumentais bei informacija) ir turėti jų kopiją.
  2. Esant neatitikimui tarp šių Taisyklių ir bet kokių kitų dokumentų ar informacijos, kurie minimi Taisyklėse ar Svetainėje, pirmenybė bus teikiama šioms Taisyklėms.
  3. Jūs suprantate ir sutinkate, jog galite pasirinkti, ar naudotis Svetaine ir (arba) Paslaugomis ar ne ir, jei pasirenkate jomis naudotis, tai atliekate savo pasirinkimu, nuožiūra bei rizika. Tačiau, jei nesutinkate su šiomis Taisyklėmis ar atskiromis Taisyklių sąlygomis ir (arba) vėlesniais jų pakeitimais ar atnaujinimais, Jūs negalite naudotis Svetaine ir Paslaugomis; Jei Jums Taisyklių sąlygos yra nepriimtinos, Jūs turite nustoti naudotis Svetaine ir visomis Paslaugomis.
  4. Šios Taisyklės taikomos iškart, kai atsidarote mūsų Svetainę. Taisyklės Jums yra taikomos ir Jūs su jomis sutinkate, jeigu naudojatės Svetaine ir (arba) Paslaugomis (bet kokios paslaugos, funkcijos ar ypatybės tiek individualiai, tiek kolektyviai), teikiamomis Svetainėje.
  5. Tačiau dalykiniai santykiai tarp mūsų prasideda nuo momento, kai jums leidžiame naudotis Paslaugomis, kuris gali skirtis priklausomai nuo SpectroCoin kompanijos teikiamų Paslaugų ir jos vidinių procedūrų.
  6. „SpectroCoin“ gali bet kuriuo metu ir savo nuožiūra keisti, iš dalies keisti, atnaujinti, pašalinti ar papildyti šias Taisykles ar bet kokias kitas sąlygas, kurios yra nurodytos Svetainės ar Paslaugų taisyklėse, politikose ar kituose dokumentuose. Atkreipkite dėmesį, jog visiems sandoriams, vykdomiems Platformoje, gali būti taikomi „SpectroCoin“ ar trečiųjų šalių mokesčiai, kurie bet kuriuo metu gali būti keičiami mūsų nuožiūra.
  7. „SpectroCoin“ informuos apie šiuos pakeitimus, paskelbdami atnaujintas Taisykles ar dalį jų Svetainėje kartu su nurodyta atnaujinimo data Taisyklių viršuje. Mes taip pat galime pateikti Jums šią informaciją el. paštu, Jūsų paskyroje, ar bet kokiu kitu būdu. „SpectroCoin“ pasilieka teisę pasirinkti pageidaujamą pranešimo būdą savo nuožiūra. Jūs įsipareigojate reguliariai tikrinti savo paskyrą bei el. paštą.
  8. Bet kokie pakeitimai įsigalioja iškart po pakeistų Taisyklių, jų dalies ar bet kokio kito jose ar Svetainėje minimo dokumento ar informacijos paskelbimo, nepriklausomai nuo „SpectroCoin“ pasirinkto pranešimo būdo. Jūs prisiimate visą atsakomybę už savalaikį tokio pranešimo bei atitinkamų Taisyklių, jų dalies ar bet kokio kito jose ar Svetainėje minimo dokumento ar informacijos pakeitimų peržiūrą. Tolesnis Jūsų naudojimasis Svetaine ir Paslaugomis po Taisyklių, jų dalies ar bet kokio jose minimo dokumento ar informacijos atnaujinimo reiškia Jūsų sutikimą su šiuose dokumentuose pateiktomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiais pakeitimais, privalote nutraukti naudojimąsi Svetaine ir (arba) Paslaugomis ir susisiekti su mumis dėl šių Paslaugų nutraukimo.
  9. Jūs turėtumėte reguliariai peržiūrėti šias Taisykles, jose ar Svetainėje minimus dokumentus ar informaciją ir nuolat jas tikrinti, taip įsitikindami, kad Jūs suprantate galiojančias jų sąlygas ir jos Jums yra priimtinos.
  10. „SpectroCoin“ gali savo nuožiūra, neprisiimdami jokios atsakomybės Jums ar trečiajai šaliai, be išankstinio įspėjimo ir bet kuriuo metu keisti, pašalinti ar nutraukti (laikinai arba visam laikui) naudojimąsi Svetaine, visomis arba dalimi Paslaugų, Svetainės funkcijomis bei joje pateikiama informacija, nenurodant tokių veiksmų priežasčių, ir Jūs patvirtinate, kad „SpectroCoin“ neprisiima atsakomybės už bet kokį tokį pakeitimą, pašalinimą ar nutraukimą.
 5. Jūsų paskyra

  1. Kad galėtumėte naudotis visomis arba dalimi Paslaugų, įskaitant visą Svetainės funkcionalumą arba bet kokią jo dalį, mes galime savo nuožiūra pareikalauti Jūsų užsiregistruoti Svetainėje ir pateikti bet kokią prašomą informaciją. Kaip registracijos dalį, mes atliekame verifikacijos procesą, kad patikrintume Jūsų tapatybę bei tinkamumą naudotis mūsų Paslaugomis arba Svetaine.
  2. Sukurti naują paskyrą arba tęsti naudojimąsi mūsų Paslaugomis galėsite tik tada, kai bus baigtas verifikacijos procesas. Patvirtinimo procedūros apimtis priklauso nuo Paslaugas teikiančios „SpectroCoin“ įmonės, taip pat nuo jūsų bendro rizikos lygio.
  3. „SpectroCoin“ gali bet kuriuo metu savo nuožiūra bei nenurodant priežasčių atsisakyti priimti Jūsų registraciją ar atidaryti Jums paskyrą.
  4. Vienam asmeniui leidžiama užsiregistruoti vieną kartą bei turėti vieną paskyrą, jeigu „SpectroCoin“ kitaip nenurodo. Paskyra gali būti naudojama tik asmens, kurio vardu paskyra yra registruota. Jeigu esate įgaliotas juridinio asmens atstovas, Jūs galite turėti papildomą paskyrą šio juridinio asmens vardu. Draudžiama naudoti ar prisijungti prie kito Platformos vartotojo paskyros bet kuriuo metu ar padėti kitiems gauti neleistiną prieigą.
  5. Siekiant vykdyti teisės aktų reikalavimus ir Jus identifikuoti, Jūs privalote pateikti „SpectroCoin“ tam tikrą asmeninę informaciją, atsakyti į tam tikrus klausimus bei atlikti tam tikrus veiksmus. Pateikdami šią ar bet kokią kitą asmeninę informaciją, patvirtinate, kad informacija yra tiksli ir autentiška, ir sutinkate informuoti „SpectroCoin“, jei informacija pasikeičia. Jūs įgaliojate (jei reikia, papildomai tai patvirtindami) „SpectroCoin“ tiesiogiai ar pasitelkdami trečiuosius asmenis atlikti visus tyrimus, kuriuos „SpectroCoin“ laiko būtinais Jūsų tapatybės patvirtinimui ir (arba) apsaugai nuo sukčiavimo ar pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar bet kokio kito finansinio nusikaltimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant teikti užklausas apie tapatybės informaciją iš viešų ataskaitų (pvz. Jūsų vardas, adresas, prieš tai buvę adresai ar gimimo data), teikti užklausas apie Jūsų paskyros informaciją, susijusią su susieta banko sąskaita (pvz. vardas ar sąskaitos balansas), ar teikti užklausas apie bet kokią kitą informaciją, kuri gali būti reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus, arba imtis bet kokių veiksmų, kuriuos „SpectroCoin“ laiko būtinais remiantis tokių užklausų rezultatais ir ataskaitomis. Kai tai privaloma, Jūs turite konkrečiai įgalioti visas trečiąsias šalis ar bet kurią iš jų, kuriai šios užklausos ar prašymai gali būti skirti, visapusiškai atsakyti, arba, kitu atveju, patys gauti reikalingą informaciją ir pateikti ją „SpectroCoin“ tokia forma, kokia yra pagrįstai reikalaujama. Šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaikymas bus laikomas pagrįsta priežastimi nutraukti Paslaugų teikimą jums.
  6. Registracijos Svetainėje metu ir po jos Jūs privalote pateikti tik teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save. Jūs esate atsakingas už bet kokius nuostolius, patirtus dėl negaliojančių, klaidingų duomenų pateikimo. Jūs besąlygiškai garantuojate, kad bet kokia Jūsų mums pateikta informacija, duomenys ir (arba) turinys:
   1. yra teisingi, tikslūs, išsamūs ir nėra klaidinantys ar kitaip apgaulingi;
   2. nepažeidžia „SpectroCoin“ ar bet kurios trečiosios šalies intelektinių teisių, tokių kaip autoriaus, patento, prekės ženklo, komercinių paslapčių ar kitų nuosavybės teisių, viešumo ar privatumo teisių;
   3. nepažeidžia jokių teisės aktų, statutų ar reglamentų;
   4. nėra įžeidžiantis ar šmeižikiškas ir,
   5. nesukelia „SpectroCoin“ jokios atsakomybės.
   Jeigu nesilaikysite šiame punkte nustatytų reikalavimų, tai bus laikoma pagrįsta priežastimi sustabdyti paslaugų teikimą jums ir įšaldyti jūsų lėšas arba nutraukti verslo santykius su jumis.
  7. Registracijos metu ir bet kuriuo metu po jos mūsų prašymu privalote pateikti „SpectroCoin“ visus reikiamus dokumentus ir informaciją „SpectroCoin“ nurodyta forma per nustatytą terminą (įskaitant, tačiau neapsiribojant sertifikuotomis, su apostile ar notaro patvirtintomis kopijomis) savo sąskaita. Jūs privalote užtikrinti, kad visi „SpectroCoin“ pateikti dokumentai bei informacija yra teisingi, tikslūs išsamūs ir atnaujinti. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad esate įpareigoti atnaujinti visą pateiktą informaciją ir nedelsdami informuoti „SpectroCoin“ apie bet kokius pateiktų dokumentų ir informacijos pakeitimus.
  8. „SpectroCoin“ pasilieka teisę sustabdyti Jūsų naudojimąsi paskyra bei įšaldyti lėšas, kol Jūsų registracijos duomenys ir (arba) tapatybė ir (arba) bet kokia informacija, susijusi su Jumis bei Jūsų paskyra, bus visiškai patikrinta. Paskyros patvirtinimas atliekamas išimtinai mūsų nuožiūra.
   1. „SpectroCoin“ el. paštu arba žinute paskyroje Jus informuos apie raginimą užbaigti verifikacijos procesą. Tuo atveju, jei Jūs neverifikuojate paskyros arba nevykdote nurodymų pateikti mums būtiną informaciją ir dėl to Jūsų paskyra nepatvirtinama 1 mėnesio laikotarpyje ir ilgiau, „SpectroCoin“ Jūsų atžvilgiu gali taikyti mėnesinį neatitikties mokestį, kuris yra lygus 10% Jūsų piniginės likučio, bet ne mažiau kaip 50 EUR arba šios vertės ekvivalento Virtualia valiuta pagal valiutų kursą Svetainėje, arba visai sumai piniginėje, jei likusi suma yra mažesnė. Šis mokestis yra mėnesinis ir nuskaitomas pasibaigus kiekvienam mėnesiui, arba nuskaitomas bet kuriuo mūsų pasirinktu metu vėliau, nuskaitant visą sukauptą sumą. Šis mokestis yra nuskaitomas nuo Jūsų piniginės likučio visomis valiutomis. Ši nuostata yra taikoma visiems vartotojams nepriklausomai nuo registracijos datos ir gali būti taikoma nuo paskyros registravimo momento.
   2. Nepavykus tinkamai patikrinti Jūsų paskyros, paskyra taip pat gali būti uždaryta ir toks sprendimas bus priimtas mūsų nuožiūra ir, atitinkamais atvejais, prieš Jus bus imtasi teisės aktuose nustatytų veiksmų.
  9. Jūs esate visiškai atsakingi, kiek tai leidžiama pagal teisės aktus, už visus Jūsų paskyroje atliktus veiksmus ir patirtą žalą ir prisiimate visas rizikas, susijusias tiek su leistinomis, tiek ir neleistinomis prieigomis prie Jūsų paskyros.
  10. „SpectroCoin“ pasilieka teisę sustabdyti arba uždaryti paskyras ar nustoti teikti tam tikras Paslaugas bei įšaldyti įneštas lėšas, jeigu įtaria ar aptinka žemiau nurodytus veiksnius:
   1. paskyra yra naudojama neteisėtai veiklai;
   2. paskyra yra susijusi su verslais, nurodytais Tinkamo naudojimo sąlygose, ir naudojimasis ja nebuvo iš anksto patvirtintas „SpectroCoin“;
   3. paskyra yra naudojama kitų asmenų nei nurodyta paskyroje;
   4. Klientas pažeidė šias Taisykles (įskaitant bet kokius jose minimus dokumentus ar informaciją);
   5. tokio veiksmo privalo būti imtasi pagal taikytinus teisės aktus;
   6. tokio veiksmo privalo būti imtasi pagal šias Taisykles (įskaitant bet kokius jose minimus dokumentus ar informaciją);
   7. „SpectroCoin“ manymu yra pagrįsta imtis tokių priemonių.
  11. „SpectroCoin“ neprisiima jokios teisinės atsakomybės už nuostolius, susijusius su paskyros uždarymu, tam tikrų paslaugų sustabdymu ar lėšų įšaldymu.
  12. Vykdydami oficialų prašymą arba teisinę prievolę padėti atlikti bet kokį oficialų jūsų veiklos, susijusios su sąskaita, tyrimą, mes įsipareigojame pateikti visą turimą informaciją.
  13. „SpectroCoin“ pasilieka teisę skirti iki 500 000 EUR baudą, jeigu bent vienas 5.10 punktas yra taikomas. Tokiu atveju kiekvieną mėnesį taip pat gali būti priskaičiuojamas 10% jūsų piniginės likučio vertės mokestis.
 6. Mokesčiai

  1. Jūs sutinkate mokėti „SpectroCoin“ mokesčius už Paslaugas. Mokesčiai yra nederinami ir nustatomi mūsų nuožiūra. Jeigu nesutinkate su mokesčiais, Jūs negalite naudotis Paslaugomis. Informacija apie taikomus Mokesčius ir limitus yra nurodyta Svetainėje. Prašome su ja susipažinti. Mes galime savo nuožiūra keisti mokesčius bet kuriuo metu ir be jūsų sutikimo. Mokesčių pakeitimai įsigalios pateikus peržiūrėtą mokesčių informaciją ir bus taikomi bet kokiam Paslaugų naudojimui po tokios patikslintos mokesčių informacijos pateikimo datos.
  2. Sąskaitos administravimo mokestis nuskaitomas tuo atveju, jei Jūs nesinaudojate „SpectroCoin“ paskyra, t. y., jei Jūs neatliekate jokių įnešimo (Bankera WR mokėjimai nelaikomi įnešimu), išėmimo ar keitimo operacijų Virtualia valiuta arba neatliekate tokių operacijų Tradicine valiuta 12 mėnesių iš eilės, nuo pirmos dienos, pasibaigus šiam laikotarpiui. Mes taikysime papildomą mėnesinį sąskaitos administravimo mokestį, kuris yra iki 10%, bet ne mažiau kaip 2%, likučio Jūsų piniginėje, atitinkamą procentą parenkant mums savo nuožiūra. Šis mokestis kuriuo atveju privalo būti ne mažesnis kaip 5 EUR arba ekvivalentas Virtualia valiuta pagal valiutų kursą Svetainėje arba visa suma piniginėje, jei likusi suma yra mažesnė. Šis mokestis yra mėnesinis ir nuskaitomas pasibaigus kiekvienam mėnesiui, arba nuskaitomas bet kuriuo mūsų pasirinktu metu vėliau, nuskaitant visą sukauptą sumą–. Šis mokestis yra nuskaitomas nuo Jūsų piniginės likučio visomis valiutomis. Ši nuostata yra taikoma visiems vartotojams nepriklausomai nuo registracijos datos ir gali būti taikoma nuo paskyros registravimo momento.
  3. Jeigu naudojate Paslaugas, kurias teikia trečioji šalis, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Jie bus įskaičiuoti į bendrą mokesčių, kuriuos mokate „SpectroCoin“, sumą.
  4. Jūs įgaliojate mus ar mūsų nurodytus mokėjimo tvarkytojus nurašyti ar išskaičiuoti mokesčius už naudojimąsi Paslaugomis iš Jūsų paskyroje esančių lėšų.
  5. Jums nesumokėjus mokesčių ar bet kokių kitų pagal šias Taisykles mokėtinų „SpectroCoin“ sumų, „SpectroCoin“ gali perduoti Jūsų paskyrą ar jos duomenis trečiajai šaliai. Tokiu atveju, Jūs turite padengti išlaidas, susijusias su tokiu nesumokėtų mokesčių ar kitų sumų išieškojimu. Šie papildomi mokesčiai gali būti išskaičiuoti iš Jūsų paskyroje esančių lėšų.
 7. Įspėjimas dėl finansinių paslaugų teikimo

  1. „SpectroCoin“ neteikia finansinių konsultacijų jokia forma ir negali būti laikoma įmone, teikiančia finansines konsultacijas, finansinio tarpininkavimo įmone ar investicine bendrove, ar fondu. Joks turinys, Paslaugos ar produktai, teikiami Svetainėje, ar bet kokia kita komunikacijos forma, negali būti priimti kaip finansinė konsultacija ar finansinė/investicijų rekomendacija.
  2. Jūsų paskyra (įskaitant Piniginės funkcionalumą) nėra banko sąskaita, mokėjimo paskyra ar sąskaita, elektroninių pinigų paskyra ar sąskaita ar paskyra ar sąskaita, į kurią mokamos palūkanos, ir ji negali būti siejama su šių tipų paskyromis ar sąskaitomis ir jų privalumais, įskaitant, tačiau neapsiribojant palūkanų mokėjimu, įstatymine apsauga, indėlių ir investicijų draudimu.
  3. Jūs privalote susipažinti su Įspėjimu apie riziką, pateiktu Svetainėje, prieš naudodamiesi Svetaine ar Paslaugomis.
 8. Autorių ar kitos intelektinės nuosavybės teisės

  1. Jei mes kitaip nenurodėme, visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su turiniu ir kita medžiaga, esančia mūsų Svetainėje, ar pateiktos kartu su Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant „SpectroCoin“ logotipu ir visais dizainais, tekstais, grafika, nuotraukomis, informacija, duomenimis, programine įranga, garso failais, kitais duomenimis ir jų išdėstymu bei parengimu, yra intelektinė „SpectroCoin“ ir Susijusių asmenų nuosavybė, ir yra apsaugota taikomais intelektinės nuosavybės teisės aktais.
  2. Jūs galite naudoti mūsų intelektinę nuosavybę tik tiek, kiek tai yra pagrįstai būtina, kad galėtumėte naudotis Svetaine ir Paslaugomis. Draudžiama perparduoti mūsų intelektinę nuosavybę; platinti ir skelbti ją viešai; pakeisti ar kitaip panaudoti mūsų intelektinę nuosavybę, siekiant gauti naudos; naudoti intelektinę nuosavybę bet kuriuo kitu tikslu nei aiškiai leidžiama pagal šias Taisykles.
  3. „SpectroCoin“ logotipas ar bet kokie kitų „SpectroCoin“ produktų ar Paslaugų pavadinimai, logotipai ar šūkiai, kurie gali būti nurodyti mūsų Svetainėje ar pasiekiami naudojantis Paslaugomis, yra „SpectroCoin“ prekių ženklai ir negali būti iš dalies ar visiškai kopijuojami, imituojami ar naudojami be mūsų išankstinio raštiško leidimo. Jūs negalite naudoti jokio „SpectroCoin“ prekės ženklo, produkto ar Paslaugos pavadinimo be mūsų išankstinio raštiško leidimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant metagairėmis ar kitu „paslėptu tekstu“, kuris naudojamas bet kokio prekės ženklo, „SpectroCoin“ produkto ar Paslaugos pavadinime. Be to, mūsų Paslaugų išvaizda bei pojūtis naudojantis Paslaugomis, įskaitant visas puslapio antraštes, grafiką, mygtukų piktogramas ir kalbų grupes, yra paslaugos ženklas, prekės ženklas ir (arba) pramoninis „SpectroCoin“ dizainas, ir negali būti iš dalies ar visiškai kopijuojamas, imituojamas ar naudojamas be mūsų išankstinio raštiško leidimo. Visi kiti prekių ženklai, registruoti prekių ženklai, produktų ar įmonės pavadinimai ar logotipai, paminėti mūsų Paslaugose, yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Nuoroda į produktus, paslaugas, procesus ar kitą informaciją, pavadinimu, prekės ženklu, gamintoju, tiekėju ar kitu būdu, nesudaro ar nereiškia patvirtinimo, rėmimo, ar mūsų rekomendacijos.
  4. Dėl sukčiavimo rizikos, pasikartojančių ar suklastotų paskyrų ir kitų priežasčių yra draudžiama skleisti Jūsų „SpectroCoin“ rekomendacijos nuorodas mokamos reklamos būdu ir naudoti „SpectroCoin“ prekės ženklo dalis ar bet kokią su tuo susijusią informaciją Jūsų skelbimų kopijose. Tai apima, tačiau neapsiriboja paieškos prekės ženklo raktiniais žodžiais, kurie apima „SpectroCoin“ ir panašias variacijas, konkursus ar reklamas. Galite naudoti bet kurį kanalą, kuriuo norite pasiekti potencialius klientus, kuriuos norite pakviesti savo rekomendacija. Nepaisant to, kad stengiamės atsakingai išmokėti išmokas, jei Jūsų „SpectroCoin“ rekomendacijos nuorodos bus skelbiamos kenksmingose ir nesaugiose svetainėse, jos bus išjungtos.
 9. Saugumas

  1. Mes saugiai laikome Jūsų Piniginės duomenis, naudojame ugniasienes, antivirusines programas, SSL sertifikatus.
  2. „SpectroCoin“ pasilieka teisę planuotai bei neplanuotai atlikti naudojamų sistemų techninės priežiūros darbus, atnaujinti bei patobulinti šias sistemas prieš tai Jūsų neįspėjus. Techninės priežiūros metu Paslaugos gali būti laikinai nepasiekiamos ir „SpectroCoin“ neatsako už jokią žalą ar nuostolius, kurie gali atsirasti dėl Paslaugų trukdžių, sukeltų dėl techninės priežiūros.
  3. Jeigu kyla grėsmė Jūsų paskyros saugumui, mes pasiliekame teisę užblokuoti prieigą prie paskyros, kad galėtume užtikrinti saugų bei visapusišką paslaugų veikimą. Mes neprisiimame atsakomybės už nuostolius, patirtus dėl užblokuotos prieigos prie paskyros.
  4. „SpectroCoin“ neprisiima atsakomybės, jei naudojatės nesaugiu kompiuteriu ir (arba) interneto ryšiu, neatsako už tinkamą Virtualios valiutos peer-to-peer tinklo ar programinės įrangos, susijusios su Virtualia valiuta, veikimą. Jūs esate visiškai atsakingi už Jūsų paskyros prisijungimo duomenų, slaptažodžių ir antro lygio identifikavimo duomenų saugumą. Jūs privalote saugoti savo el. paštą, telefoną ir jo numerį, kitas priemones ir prietaisus, kuriuos naudojate prisijungimui prie savo „SpectroCoin“ paskyros ir (arba) Jūsų sandorių patvirtinimui. „SpectroCoin“ neįsipareigoja saugoti jokių paminėtų priemonių ir (arba) prietaisų ir neatsako už jų pažeidimą, praradimą ar vagystę ir dėl to galimai neteisėtą ir neleistiną naudojimąsi Jūsų „SpectroCoin“ paskyra.
  5. Neautorizuotos prieigos prie Jūsų paskyros bei lėšų praradimo atveju „SpectroCoin“ neįsipareigoja atlyginti Jūsų nuostolių. Jūs privalote asmeniškai kreiptis į kompetentingas institucijas.
  6. Jūs esate visiškai atsakingi už Jūsų paskyros informacijos konfidencialumą, įskaitant unikalų prisijungimo ID ir slaptažodį bei jų naudojimą. Mes rekomenduojame niekada su niekuo nesidalinti bei neatskleisti Jūsų paskyros informacijos, susikurti sudėtingą bei saugų slaptažodį, reguliariai keisti savo slaptažodį, visada atsijungti nuo paskyros, kai ja nesinaudojate.
 10. Virtualių valiutų atšakos

  1. Dėl decentralizuoto ir atvirojo kodo Virtualių valiutų pobūdžio yra tikimybė, kad gali būti atlikti staigūs, netikėti ir prieštaringi bet kokios Virtualios valiutos pakeitimai („Atšakos“), kurie gali pakeisti tos Virtualios valiutos naudojimą, funkcijas, vertę ar net pavadinimą. Tokios Atšakos gali lemti keleto Virtualios valiutos versijų atsiradimą bei vienos ar daugiau šios Virtualios valiutos versijų dominavimą, ir dalinį ar visišką kitų šios Virtualios valiutos versijų atsisakymą arba vertės praradimą.
  2. „SpectroCoin“ neįsipareigoja palaikyti Virtualios valiutos, kurią laikote savo paskyroje, Atšakos nepriklausomai nuo to, ar bet kokia šios atskirtos Virtualios valiutos versija yra ar nėra dominuojanti Virtuali valiuta bei ar turi vertę Atšakos metu, ar po jos.
  3. Jei „SpectroCoin“ savo nuožiūra nusprendžia palaikyti Virtualios valiutos, kurią laikote savo paskyroje, Atšaką, tai bus viešai paskelbta mūsų Svetainėje ir (arba) „SpectroCoin“ mobilioje aplikacijoje ir (arba) įspėjant Klientus el. paštu ir „SpectroCoin“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius realius ar potencialius nuostolius, kurie gali būti patirti dėl sprendimo palaikyti šią Atšaką arba skirto laiko iki atitinkamos Atšakos palaikymo įgyvendinimo.
  4. Jei „SpectroCoin“ savo nuožiūra pasirenka nepalaikyti Virtualios valiutos Atšakos, įskaitant sprendimą palaikyti dominuojančią ar nedominuojančią Virtualią valiutą, jų tolesnį palaikymą ar palaikymo nutraukimą, „SpectroCoin“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius patirtus nuostolius ar kitas problemas, kurios gali kilti dėl nepalaikomos Virtualios valiutos ar jos Atšakos.
  5. Virtualių valiutų Atšakos gali būti dažnos, ginčytinos ir nenuspėjamos, todėl negali būti nuosekliai palaikomos „SpectroCoin“. Prekiaudami ar laikydami Virtualias valiutas naudojantis „SpectroCoin“ paskyra, Jūs turėtumėte naudotis ja laikantis prielaidos, jog „SpectroCoin“ niekada nepalaikys jokios palaikomos Virtualios valiutos Atšakos.
  6. „SpectroCoin“ paprastai nepalaiko jokių kitų Virtualių valiutų pasiskirstymų, dividendų ar atsitiktinių virtualių valiutų gavimų į piniginių adresus neatsižvelgiant į tai, ar Jūs gaudavote virtualias valiutas atskirai laikydami jas ne „SpectroCoin“. „SpectroCoin“ gali savo nuožiūra pasirinkti paskirstyti ir (arba) palaikyti atsitiktinį virtualios valiutos gavimą, tačiau neprivalo to daryti ir neprisiims jokios atsakomybės Klientams už tai, kad to nepadarė.
  7. Tam tikros Virtualios valiutos yra sukurtos veikti Ethereum ar kituose protokoluose, arba yra paskirstomos Ethereum ar kitų protokolų turėtojams (dažnai nurodoma kaip „atsitiktinis Virtualios valiutos gavimas“) be jokių papildomų Kliento veiksmų. Paprastai „SpectroCoin“ nepalaiko Atšakų ar atsitiktinių virtualios valiutos gavimų, bet praneš Klientams, jei ketina palaikyti tam tikrą Atšaką, atsitiktinį Virtualios valiutos gavimą ar kitą Virtualios valiutos paskirstymą ar sukūrimą.
  8. Atkreipkite dėmesį, kad Virtualios valiutos Atšakos atveju, „SpectroCoin“ gali sustabdyti visas su tokia Virtualia valiuta susijusias veiklas (įskaitant keitimą, įnešimą ar išėmimą) neribotam laikui, kol savo nuožiūra nustatys, jog toks funkcionalumas gali būti grąžintas. Šis sustabdymas gali būti pradėtas be įspėjimo, ir jam tęsiantis Jūs negalėsite keisti, įnešti ar išimti Virtualios valiutos, susijusios su šia Atšaka. „SpectroCoin“ neprisiima jokios atsakomybės už jokius patirtus nuostolius ar kitas problemas, kurios gali kilti dėl tokių situacijų.
 11. Atsakomybė ir žalos atlyginimas

  1. Jūs esate visiškai atsakingi už veiksmus, atliktus naudojantis Svetaine bei Paslaugomis.
  2. Jūs esate teisiškai įpareigoti veikti pagal šias Taisykles ir taikytinus teisės aktus bei susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių sukelti finansinę ar materialinę žalą ar žalą reputacijai „SpectroCoin“, Susijusiems asmenims, Svetainei ar Paslaugoms, taip pat kitiems mūsų klientams.
  3. „SpectroCoin“ neatsako už bet kokią Jūsų, su Jumis susijusių asmenų bei Klientų, ar asmenų, kuriuos atstovaujate, patirtą žalą ar nuostolius dėl to, kad nepriklausomai nuo mūsų rekomendacijų bei Jūsų įsipareigojimų nesusipažinote su šiomis Taisyklėmis ar reguliariai nesilankėte Svetainėje ir nesusipažinote su jokiais Taisyklių pakeitimais.
  4. Kiek tai leidžia taikytini teisės aktai, „SpectroCoin“ atsisako visų tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, tačiau neapsiribojant numanomomis garantijomis dėl prekybos ir tinkamumo tam tikram tikslui. „SpectroCoin“ negarantuoja, kad Paslaugos, informacija, turinys, medžiaga, produktai (įskaitant programinę įrangą) ar kitos paslaugos, kurios yra įtrauktos ar kitaip pasiekiamos per mūsų Paslaugas, taip pat „SpectroCoin“ serveriai ar elektroninė komunikacija išsiųsta iš „SpectroCoin“, netalpina virusų ar kitų kenksmingų komponentų. „SpectroCoin“ neprisiima atsakomybės už bet kokius šiose Taisyklėse paminėtus veiksnius, įskaitant, tačiau neapsiribojant bet kokia atsakomybe už negalėjimą naudotis Paslaugomis arba prarastus ar sugadintus duomenis, ar programinę įrangą, ar negalėjimą teikti Paslaugas arba pagalbą jomis naudojantis.
  5. Kiek tai leidžiama teisės aktų, „SpectroCoin“ neprisiima jokios atsakomybės (ar tai būtų sutartis, ar deliktas, įskaitant aplaidumą, ar bet kokia teisės aktų numanoma sąlyga) už jokią žalą bet kokia forma, įskaitant, tačiau neapsiribojant tiesiogine, netiesiogine, atsitiktine, baudžiamojo pobūdžio, specialia žala (įskaitant, tačiau neapsiribojant pelno, pajamų, duomenų praradimu ar pažeidimu), kylančia dėl Jūsų naudojimosi Svetaine ir Paslaugomis ar susijusia su Jūsų naudojimusi Svetaine ir Paslaugomis (įskaitant kitas paslaugas ir produktus, kurie yra pasiekiami naudojantis Paslaugomis), negalėjimu naudotis Paslaugomis, net jei esate įspėti apie šias galimas žalas.
  6. „SpectroCoin“ neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su Svetainės ar Paslaugų naudojimu, nesvarbu, ar ji kiltų dėl sutarties, garantijų, aplaidumo, delikto ar kitų pažeidimų. Visais atvejais „SpectroCoin“ neatsako už bet kokią žalą, didesnę nei bendra mokesčių suma (išreikšta tradicine valiuta), kurią sumokėjote už naudojimąsi Svetaine bei Paslaugomis pagal šias Taisykles.
  7. Jūs įsipareigojate ginti „SpectroCoin“ ir Susijusius asmenis nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų ir įsipareigojate atlyginti jiems su tuo susijusias bet kokias išlaidas, įskaitant pagrįstas išlaidas advokato paslaugoms, atsiradusias dėl to, jog nesilaikėte šių Taisyklių, bet kokio teisės akto ar dėl trečiųjų šalių teisių pažeidimo.
  8. Jūs esate atsakingi už visus „SpectroCoin“ ar Susijusių asmenų mokėjimų atšaukimus, grąžinimus, pritaikytus mokesčius, baudas ar bet kokius kitus įsipareigojimus ir (arba) nuostolius, kilusius dėl Jūsų naudojimosi Svetaine ir (arba) Paslaugomis. Tai yra taikoma ir tada, kai „SpectroCoin“ patiria nuostolių dėl Jūsų sąmoningai pateiktų klaidingų pretenzijų, šmeižikiškų viešų pareiškimų ar melagingų kaltinimų. Jūs esate teisiškai įpareigoti kompensuoti „SpectroCoin“ ir Susijusiems asmenims viską, dėl ko buvo pritaikyta bet kokio tokio pobūdžio atsakomybė.
  9. Naudodamiesi mūsų Paslaugomis, Jūs galite peržiūrėti trečiųjų šalių pateiktą turinį, tokį kaip nuorodas į trečiųjų šalių tinklalapius, įskaitant, tačiau neapsiribojant Facebook ir Twitter nuorodomis. Mes nekontroliuojame, netvirtiname ir nepriimame jokio trečiųjų šalių turinio ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių turinį, įskaitant, tačiau neapsiribojant klaidinančia, neišsamia, klaidinga, įžeidžiančia, nepadoria ar kitaip nepriimtina medžiaga. Be to, Jūsų verslo sandoriai ar korespondencija su tokiomis trečiosiomis šalimis yra tik tarp Jūsų ir trečiųjų šalių. Mes neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl tokių sandorių, ir Jūs suprantate, kad trečiųjų šalių turinio naudojimas bei sąveika su trečiosiomis šalimis yra atliekamas išimtinai Jūsų pačių rizika.
  10. „SpectroCoin“ nėra Svetainėje nurodytų Virtualių valiutų (įskaitant, tačiau neapsiribojant Bitcoin (BTC), Ether (ETH), NEM (XEM), DASH (DASH), Tether (USDT), Banker (BNK), kūrėjas, teikėjas ar programų kūrėjas. Taigi „SpectroCoin“ jokiu būdu neatsako už jokius Virtualių valiutų kūrėjų, teikėjų ir programų kūrėjų veiksmus ar neveikimą, taip pat už naudojimąsi Virtualiomis valiutomis ir (arba) jų savybes. Keisdami (pirkdami ar parduodami), laikydami, siųsdami, gaudami BNK virtualią valiutą, Jūs taip pat sutinkate su „Bankera“ naudojimosi taisyklėmis.
  11. Jūs esate atsakingi už tinkamą visų identifikacijos numerių, slaptažodžių ar bet kokių kitų kodų, kuriuos naudojate norėdami pasiekti Svetainę, saugumą ir kontrolę.
  12. Jūs esate atsakingi už Jūsų paskyros ir kompiuterio ar sąsajos saugumą ir vientisumą.
  13. „SpectroCoin“ neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, patirtą dėl to, jog pateikėte „SpectroCoin“ neteisingą ar klaidingą informaciją, įskaitant, tačiau neapsiribojant mokėjimais, atliktais į neteisingus piniginių adresus, banko sąskaitas ar bet kurias kitas sąskaitas, kurias nurodėte.
  14. Jeigu tam tikros paslaugos ar Jūsų paskyra yra sustabdyta arba įneštos lėšos yra įšaldytos, „SpectroCoin“ pasilieka teisę konvertuoti Jūsų lėšas į pasirinktą stabilią virtualią valiutą arba tradicinę valiutą tam, kad būtų išvengta vertės svyravimų tol, kol atitinkamas klausimas bus išspręstas. „SpectroCoin“ neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar kitas problemas, kurios gali kilti dėl tokių situacijų.
  15. Jūsų privalote įsitikinti ir žinoti, kokie mokesčiai pagal teisės aktus atitinkamoje jurisdikcijoje yra taikomi (jei taikomi) Jums naudojantis „SpectroCoin“ Paslaugomis, ir tai yra Jūsų pareiga surinkti, atsiskaityti ir pervesti mokesčius atitinkamai mokesčių institucijai. „SpectroCoin“ nenustato, ar atitinkami mokesčiai yra taikomi Jums naudojantis mūsų Paslaugomis, ir už tai neatsako, kaip ir nėra atsakingi už bet kokių mokesčių, sumokėtų sandorių metu, rinkimą, ataskaitų teikimą ar pervedimą.
  16. „SpectroCoin“ neatsako už (1) bet kokį netikslumą, klaidą, delsimą ar praleidimą, susijusius su (i) bet kokia informacija, ar (ii) informacijos perdavimu ar pristatymu; (2) bet kokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių.
  17. Jei „SpectroCoin“ nustato ar įtaria, kad konkretus klientas viešai (pavyzdžiui, forumuose, tinklaraščiuose ar kt.) paskelbė klaidinančią informaciją apie „SpectroCoin“ ir „SpectroCoin“ valdybą, administraciją ar darbuotojus, taip pat, jei klientas sugadino arba bandė sugadinti „SpectroCoin“, jos valdybos, administracijos ar darbuotojų, Paslaugų, prekės ženklo ar kt. reputaciją, ar viešai atskleidė konfidencialią informaciją (sąskaitų numerius, „SpectroCoin“ bei Kliento pokalbius, balansą ar kt.), „SpectroCoin“ pasilieka teisę uždaryti Kliento paskyrą ir (arba) įšaldyti visas Kliento lėšas tol, kol tokie komentarai, pareiškimai ar kitokia klaidinanti informacija bus pašalinti. „SpectroCoin“ pasilieka teisę taikyti baudą, lygią Kliento prekybos apyvartos dydžiui, tačiau visais atvejais ne mažesnę nei 250 000 EUR, jei Klientas yra ar buvo įsitraukęs į tokias veikas.
 12. Privatumas ir asmens duomenų tvarkymas

  1. Informaciją apie tai, kaip mes renkame, naudojame bei dalijamės jūsų informacija, galite rasti mūsų Svetainėje pateiktoje privatumo politikoje (taikomoje pagal jūsų „SpectroCoin“ kompaniją).
 13. Slapukai

  1. Informaciją apie tai, kaip mes ir mūsų partneriai naudojame slapukus, galite rasti mūsų Svetainėje pateiktoje slapukų politikoje.
 14. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politika

  1. Informaciją apie tai, kaip mes įgyvendiname pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinius reikalavimus, galite rasti mūsų Svetainėje pateiktoje pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikoje.
 15. Nutraukimas

  1. Šios Taisyklės (atsižvelgiant į būsimus pakeitimus) bus taikomos tol, kol turėsite paskyrą (–as) pas mus. Galite uždaryti savo paskyrą (-as) susisiekdami su mūsų klientų aptarnavimo komanda, kaip nurodyta 16.4 punkte ir vadovaujantis pateiktomis instrukcijomis. Kai visos Jūsų paskyros bus uždarytos, šios Taisyklės, įskaitant visas konkrečių Paslaugų sąlygas, Jums nebebus taikomos, išskyrus Taisyklių dalį, kurios galioja net ir pasibaigus Taisyklių taikymui (pvz. konfidencialumo, privatumo nuostatos). Paskyros uždarymas automatiškai nutraukia visų Paslaugų teikimą.
  2. Bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra mes galime uždaryti Jūsų paskyrą ir atmesti visus dar neįsigaliojusias sandorius be įspėjimo. Tokiu atveju mes galime Jums iš anksto pranešti apie paskyros uždarymą ir padėti Jums išimti lėšas, kurios tuo metu gali būti įneštos į Jūsų paskyrą. „SpectroCoin“ neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl tokių veiksmų.
  3. Jei pažeidžiamos šios Taisyklės, mes galime savo nuožiūra ir neprisiimdami atsakomybės Jums be išankstinio įspėjimo sustabdyti Jūsų prieigą prie visų ar dalies mūsų Paslaugų. Mes galime išjungti Jūsų prieigą prie Paslaugų savo nuožiūra, nedelsdami ir be išankstinio įspėjimo, ir uždaryti ar išjungti Jūsų „SpectroCoin“ paskyrą bei visą susijusią informaciją ir failus tokioje paskyroje neprisiimdami atsakomybės Jums, įskaitant, pavyzdžiui, jei Jūs pažeidžiate savo įsipareigojimą patvirtinti savo tapatybę. Uždarę Jūsų paskyrą, mes stengsimės grąžinti visas lėšas saugomas Jūsų „SpectroCoin“ paskyrose, kurių nesate skolingi „SpectroCoin“, nebent manome, kad sukčiavote, aplaidžiai elgėtės ar įvykdėte kitus nusižengimus ar neteisėtus veiksmus.
  4. Uždarius paskyrą ar nutraukus konkrečių Paslaugų teikimą, „SpectroCoin“ iš Jūsų paskyros išskaičiuos lėšas, kurios turi būti sumokėtos „SpectroCoin“ už Jums suteiktas Paslaugas, taip pat baudas, užstatus, nuostolius ar kitas sumas, kurias „SpectroCoin“ turi sumokėti trečiosioms šalims ar valstybei, dėl Jūsų kaltės. Jeigu Jūsų „SpectroCoin“ paskyroje esanti suma yra nepakankama, Jūs įsipareigojate pervesti nurodytą sumą į „SpectroCoin“ paskyrą per 3 darbo dienas.
  5. Jūsų paskyros uždarymas ar konkrečių Paslaugų teikimo nutraukimas neatleidžia Jūsų nuo bet kokių įsipareigojimų, su kuriais sutikote šiose Taisyklėse.
  6. Jei „SpectroCoin“ yra teisiškai ar tam tikrų institucijų įpareigoti imtis atitinkamų veiksmų, mes galime neleisti Jums uždaryti Jūsų paskyros ir (arba) susigrąžinti lėšas iš jos, pvz. teisės aktų numatyto lėšų įšaldymo atveju.
  7. Uždarius Jūsų paskyrą ar nutraukus konkrečių Paslaugų teikimą, „SpectroCoin“ gali toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitus duomenis, susijusius su Jūsų naudojimusi Paslaugomis, jeigu toks tolesnis tvarkymas yra privalomas pagal taikytinus teisės aktus.
 16. Taikytini teisės aktai, ginčų sprendimas, nusiskundimai ir pagalba

  1. Šios Taisyklės yra taikomos ir aiškinamos vadovaujantis:
   1. Estijos Respublikos teisės aktais, jeigu jūsų „SpectroCoin“ kompanija yra „Spectro Finance“ OÜ.
   2. D. Britanijos Mergelių Salų teisės aktais, jeigu jūsų „SpectroCoin“ kompanija yra „Spectro Finance Limited“.
   3. Sent Vinsento ir Grenadinų Salų teisės aktais, jeigu jūsų „SpectroCoin“ kompanija yra „Spectro Finance Systems LLC“.
  2. Visi nesutarimai ar ginčai tarp jūsų ir „SpectroCoin“, kurie kyla dėl naudojimosi paslaugomis ir kuriuos reglamentuoja šios taisyklės, bus perduodami kompetentingiems teismams, nebent jie būtų išspręsti šalių derybomis. Teismo jurisdikcija yra:
   1. Talinas, Estijos Respublika, jei jūsų „SpectroCoin“ įmonė yra „Spectro Finance“ OÜ.
   2. D. Britanijos Mergelių Salose, jei jūsų „SpectroCoin“ įmonė yra „Spectro Finance Limited“.
   3. Sent Vinsento ir Grenadinų Salose, jei jūsų „SpectroCoin“ įmonė yra „Spectro Finance Systems LLC“.
  3. Jeigu iškilo problemų, skatiname susisiekti su mumis ir pamėginti jas išspręsti prieš kreipimąsi į teismą ar kitas institucijas. Mes esame įsipareigoję tinkamai ištirti visas aplinkybes ir, jei įmanoma, pasiūlyti jums sprendimą.
  4. Susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi galite el. paštu [email protected], LiveChat parinktimi, esančia mūsų svetainėje, arba telefonu +372 683 8000.
 17. Kitos nuostatos

  1. Visas susitarimas; Eiliškumo tvarka. Šios Taisyklės sudaro vientisą susitarimą ir pakeičia visus ankstesnius ir vienalaikius Šalių susitarimus dėl Paslaugų. Jei kyla prieštaravimų tarp šių Taisyklių ir bet kokių kitų sutarčių, kurias galite turėti su „SpectroCoin“, kitos sutarties sąlygos bus taikomos tik tuo atveju, jei bus konkrečiai nustatyta ir nurodyta, kad kitos sutarties sąlygos yra viršesnės už šias Taisykles.
  2. Atsisakymas. Mūsų negebėjimas ar vėlavimas pasinaudoti bet kokiomis teisėmis, įgaliojimais ar privilegijomis pagal šias Taisykles nereiškia, kad jos negalioja ar mes negalime jomis pasinaudoti vėliau.
  3. Atskiriamumas. Bet kurios šių Taisyklių sąlygos negaliojimas ar neįgyvendinimas neturės įtakos jokios kitos šių Taisyklių sąlygos galiojimui ar vykdymui, nes likusios sąlygos nenustoja galioti ir toliau galioja.
  4. Perleidimas. Jūs negalite perleisti ar perduoti jokių savo teisių ar įsipareigojimų, nustatytų pagal šias Taisykles be išankstinio raštiško „SpectroCoin“ sutikimo, įskaitant net ir tuos atvejus, kai yra vykdomi teisės aktų reikalavimai ar įvyksta valdymo pasikeitimas. „SpectroCoin“ gali perduoti ar perleisti tam tikras ar visas pagal šias Taisykles nustatytas teises ar pareigas visiškai ar iš dalies, be Jūsų sutikimo ar patvirtinimo.
  5. Išlikimas. Kai kurios šių Taisyklių sąlygos ir bet kurie dokumentai, sudarantys šių Taisyklių dalį, yra toliau taikomi, nepaisant Taisyklių pasibaigimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant sąlygomis, nurodančiomis tinkamumą, paskyros naudojimą, mokesčius, autorių teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, atsakomybę ir žalos atlyginimą, taikytinus teisės aktus, skundus ar ginčų sprendimą, ir kitas šių Taisyklių sąlygas, kurios pagal taikytinus teisės aktus išlieka pasibaigus Taisyklių galiojimui.
 18. Priedai

  1. Šių Taisyklių prieduose paaiškinamos konkrečios Paslaugų teikimo sąlygos. Šiuos priedus mes laikome neatskiriama Taisyklių dalimi bei aiškiname jose pateiktas sąlygas kartu su Taisyklių sąlygomis bendrame kontekste. Konkretus Priedas yra taikomas, kai naudojate konkrečią Paslaugą.
  2. Priedai:
   1. Virtualios valiutos piniginės sutartis;
   2. Kortelės sutartis;
   3. Paskolų sutartis;
   4. Asmeninės IBAN sąskaitos sutartis.
Grįžti į viršų
Mobilioji piniginė

Gaukite nemokamą mobiliąją piniginę